Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

 
Vijesti


REISU-L-ULEMA 1993 - 2012 DR. CERIĆ UPUTIO PISMO BIVŠEM GLAVNOM RABINU IZRAELA
Procitaj komentar

Autor: Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012)
Objavljeno: 22. October 2023. 18:10:19
Sarajevo, oktobar 22, 2023
ישראל מאיר לאו
Yisrael Meir Lay
Bivši glavni rabin Izraela
Predsjednik Jad Vašema

Assalamu Alaikum!
Shalom Aleichem!

V.E. Rabin Lay,
Počinjem ovo pismo s potrebom da s Vama podijelim Božansku poruku, koju vi Jevreji u Sanhedrinu 4:5 čitate na način da: - Onaj koji uništi jednu dušu čovjeka, Pismo ga smatra kao da je uništio cijeli svijet, a onoga koji spasi jednu izraelsku dušu, Pismo ga smatra kao da je spasio cijeli svijet (Babilonski Talmud), dok mi muslimani u Kur'anu Časnom, sura 5:32, čitamo i učimo da: - Onaj koji ubije jednog nevinog čovjeka, isto je kao da je ubio cijelo čovječanstvo, a onaj koji spasi život jednom čovjeku, bilo kojeg, isto je kao da je spasio cijeli svijet.

Slična je ovo zapovijed Božja i za vas, Jevreje i za nas, muslimane, s tim što se u Kur'anu Časnom podsjeća da je svaki ljudski život, bez razlike, svet (haram) pa je s toga neotuđiv i nedodirljiv svaki ljudski život, bio on izraelski ili palestinski.

V.E. Rabin Lay,
Postoji još jedna sličnost između nas, ne samo u vezi zajedničkog nam izvora musaovskog/mosijovskog sa Sinaja, već i između našeg životnog iskustva. Vi ste preživjeli sin rabina Moše Haima Laya, koji je ubijen u logoru smrti Treblinka, Poljska, a ja sam preživjeli genocida u Sarajevu, gradu koji je bio pod opsadom 1425 dana i noći, tri puta duže od opsade Staljingrada, bez vode, struje i hrane. Možete mi vjerovati da suosjećam bol i patnju žrtava Holokausta na dan 27. januara u Jad Vašemu, kao što i ja Vama vjerujem da Vi suosjećate bol i patnju žrtva Genocida na dan 11. jula u Srebrenici.

Ništa nije slučajnu u Božijoj providnosti pa ni to da sam u organizaciji Europske jevrejske asocijacije 12. oktobra, 2023., prvi puta posjetio Jasenovac, gdje sam otkrio četiri žrtve mojih prezimenjaka (Cerić) u jasenovačkom Holokaustu. Pažljivo sam slušao govor danskog rabina Benjamina Jakoba, i drugih jevrejskih učesnika, koji su oštro osudili napad Hamasa na Izrael, kaso teroristički čin protiv nevinih izraelskih civila.

Nakon Jasenovca, Božja providnost je htjela da od 18-19. oktobra 2023. sudjelujem na konferenciji u Kairu, gdje sam pažljivo slušao osudu izraelskog granatiranja Gaze, kojoj je Izrael presudio da ostane bez vode, hrane, struje i goriva. Gledao sam stravične slike ubijene palestinske djece, staraca i žena. Sve to je u meni oživjelo sjećanje na slike iz okupiranog Sarajeva, kao što sam siguran da i kod Vas Gaza oživljava sjećanje na Auschwitz. Zdravo ljudsko srce ne može drugačije osjećati, ne može biti ravnodušno prema suzama nevine djece bez obzira čija su. Ako iko na ovome svijetu to razumije jer mora da razumije, to ste vi Jevreji, jer znam da ste to najbolje razumjeli prema nama Bošnjacima u Bosni i Sarajevu, dok smo patili pod opsadom Sarajeva bez vode, hrane, struje i goriva.

Zbog toga, osuđujem Hamasovo ubijanje civila bilo koje dobi ili spola. To nije u duhu naše vjere islama na temelju gore citiranog ajeta iz Kur'ana Časnog u suri 5. Osuđujem samovoljnu akciju Hamasa, dajući time lažnu moralnu osnovu izraelskoj vladi Benjamina Natnjahua, kojeg čak polovica izraelske javnosti smatra fašističkom i zlotvornom da krvavo etnički čisti Gazu te da bombarduje sve što se kreće u tom gradu do njegovog potpunog uništenja, to jeste do „konačnog rješenje“ (Final Solution). Osuđujem Hamasovo odbijanje pokušaja Saudijske Arabije da postigne mirno rješenje za palestinski narod.

Ali, V.E. Rabin Lay, jednako osuđujem izraelsko ciljano i nasumično granatiranje nedužnih i napaćenih palestinskih civila u Gazi te pokušaj da ih se nasilno otjera na Sinaj. Osuđujem izraelsko ciljano i nasumično hapšenje palestinske djece, žena i muškaraca na Zapadnoj obali. Dva zla ne čije jedno dobro. Pitam Vas, a što je to što može biti veća provokacija da bi se nekoga izazvalo od onoga što Izrael radi palestinskom narodu već tri četvrt stoljeća? Dakako, osuđujem i zgrožavan se na krokodilskim suzama zapadnih političara i medija nad ubijenim izraelskim vojnicima i civilima, dok ne čujemo ni riječ sućuti od njih za hiljade ubijene palestinske djece, žena i muškaraca. Ta vrsta licemjerja je nepodnošljiva.

V.E. Rabin Lay,
Nemojte se čuditi što Vam pišem. Osjećam to mojom obavezom i brigom za Vas Jevreje, ne samo u Izraelu, već širom svijeta na sličan način kao što su moji potomci pružili utočište prognanim Sefardima iz Španije 1492. god., koji su sa sobom donijeli Haggadu, koju je Sarajevo čuvalo i sačuvalo u svojim njedrima, kao svoj emanet prvoga reda.

Brinem se, Vaša Eminencijo, jer to što izraelska „nepobjediva“ armija radi palestinskom nepokorenom narodu u Gazi ne može podnijeti savjest čovječanstva. Bojim se vala širenja aniti-semitizma u svijetu, ali i islamofobije, jer to su dvije pošasti današnjeg svijeta, koje se naizmjenično poput zakona o spojenim posudama već odavno šire svijetom.

Eto, zato Vam pišem ovo pismo da Vas pozovem da dignete – da zajedno dignemo - glas protiv genocidnog holokausta u Gazi na temelju Božanske zapovijedi da: - Onaj koji ubije jednog nevinog čovjeka, isto je kao da je ubio cijelo čovječanstvo, a onaj koji spasi život jednom čovjeku, bilo kojeg, isto je kao da je spasio cijeli svijet.

Nije li vrijeme, nakon svega, da se čuje, da se zaori cijelim svijetom vaš jevrejski i naš muslimanski glas – zajedno kao jedan glas:

- Neka Sveti rat postane Sveti mir! Amin!
- Neka Pravedni rat postane Pravedan mir! Amin!
- Neka umjeće Rata postane umijeće Mira! Amin!
- Neka prokleta Osveta postane blagoslovljeni Oprost za Mir – Selam-Shalom ! Amin!
- Neka se odmah i bezuvjetno zaustavi genocidna opsada i granatiranje Gaze! Amin!
- Neka Svetom zemljom zavlada sloboda, mir i sigurnost za sve ljude dobre volje! Amin! – napisao je u pismu Mustafa Cerić, Ph.D., Reisu-l-ulema (1993-2012).Sarajevo, October 22, 2023
ישראל מאיר לאו
Yisrael Meir Lau
Former Chief Rabbi of Israel
President of Yad Vashem

Assalamu Alaikum!
Shalom Aleichem!

Your Eminence Rabbi Lau,
I begin this letter with the need to share with you the Divine message, which you Jews read in Sanhedrin 4:5 in such a way that: - He who destroys one human soul, the Scripture considers him as having destroyed the whole world, and he who saves one Israeli soul, Scripture considers him as having saved the whole world (Babylonian Talmud), while we Muslims in the Holy Qur'an, sura 5:32, read and learn that: - He who kills one innocent man, it is as if he killed all humanity , and the one who saves the life of one man, any man, is the same as if he saved the whole world.

This is a similar commandment of God for you, the Jews, and for us, the Muslims, with the fact that the Holy Qur'an reminds us that every human life, without distinction, is sacred (haram) and therefore every human life is inalienable and untouchable, be it Israeli or Palestinian.

Your Eminence Rabbi Lau,
There is another similarity between us not only regarding our common source of Musa/Moses from Sinai, but also between our life experiences. You are the surviving son of Rabbi Moshe Chaim Lay, who was killed in the Treblinka death camp, Poland, and I am a survivor of the genocide in Sarajevo, a city that was under siege for 1425 days and nights, three times longer than the siege of Stalingrad, without water, electricity and food. You can trust me to sympathize with the pain and suffering of the Holocaust victims on January 27 in Yad Vashem, just as I trust you to sympathize with the pain and suffering of the Genocide victims on July 11 in Srebrenica.

Nothing is accidental in God's providence, not even the fact that on October 12, 2023, in the organization of the European Jewish Association, I visited Jasenovac for the first time, where I discovered four victims of my surname (Cerić) in the Jasenovac Holocaust. I listened carefully to a speech by the Dutch Rabbi Benyamin Jacobs, and other Jewish participants, who strongly condemned the attack by Hamas on Israel, a gross act of terrorism against innocent Israeli civilians.

After Jasenovac, God's providence wanted me to participate in a conference in Cairo from October 18-19, 2023, where I carefully listened to the condemnation of the Israeli shelling of Gaza, which Israel condemned to be without water, food, electricity and fuel. I saw horrific pictures of murdered Palestinian children, old men and women. All this revived in me the memory of the pictures from occupied Sarajevo, just as I am sure that the memory of Auschwitz revives in you while watching what is happen nowadays in Gaza. A sound human heart cannot feel otherwise, it cannot be indifferent to the tears of innocent children, no matter who they are. If anyone in this world understands that because they have to, it's you Jews, because I know that you understood it best for us Bosnians in Bosnia and Sarajevo, while we suffered under the siege of Sarajevo without water, food, electricity and fuel.

Therefore, I condemn Hamas' killing of civilians of any age or gender. It is not in the spirit of our religion of Islam based on the above quoted verse from the Holy Quran in Sura 5. I condemn the arbitrary action of Hamas, thus giving a false moral basis to the Israeli government of Benjamin Netanyahu, who is considered by even half of the Israeli public to be fascist and evil to make bloody ethnical cleansing of Gaza and to shell everything that moves in that city until its complete destruction, that is, until the "Final Solution". I condemn Hamas' rejection of Saudi Arabia's attempts to reach a peaceful solution for the Palestinian people.

But, Your Eminence Rabbi Lau, I equally condemn Israel's targeted and indiscriminate shelling of suffering innocent Palestinian civilians in Gaza and its attempt to forcefully drive them to Sinai. I condemn Israel's targeted and random arrest of Palestinian children, women and men in the West Bank. Two evils do not make right. I ask you, what could be a greater provocation to provoke someone than what Israel has been doing to the Palestinian people for three quarters of a century? Of course, I condemn and am appalled at the crocodile tears of Western politicians and media over the murdered Israeli soldiers and civilians, while we do not hear a word of condolence from them for the thousands of murdered Palestinian children, women and men. That kind of hypocrisy is disgusting.

Your Eminence Rabbi Lau,
Do not be surprised that I am writing to you. I feel it as my duty and care for you Jews, not only in Israel, but all over the world in a similar way as my descendants took care by providing a refuge to the exiled Sephardic Jews from Spain in 1492, who brought with them the Haggadah, which Sarajevo kept and preserved in its bosom, as its trust of the first order.

I am worried, Your Eminence, because what the Israeli "invincible" army is doing to the Palestinian unconquered people in Gaza cannot bear the conscience of humanity. I am afraid of the spreading wave of Anti-Semitism in the world, but also of Islamophobia, because these are two scourges of today's world, which have been spreading around the world for a long time, alternately, like the law on joined vessels.

Well, that's why I'm writing you this letter to invite you to raise - to raise together - a voice against the genocidal holocaust in Gaza on the basis of the Divine commandment that: - He who kills one innocent man is the same as having killed all of humanity, and he who saves the life of one man, any man, is the same as if he had saved the whole world.

Isn't it time, after all, for your Jewish voice and our Muslim voice to be heard, to be heard throughout the world - together as one voice:

- Let the Holy War become the Holy Peace! Amen!
- Let the Just War become a Just Peace! Amen!
- Let the art of War become the art of Peace! Amen!
- Let cursed Revenge become blessed Forgiveness for Peace - Salam-Shalom! Amen!
- Let the genocidal siege and shelling of Gaza stop immediately and unconditionally! Amen!
- May freedom, peace and security reign in the Holy Land for all people of good will! Amen!

Mustafa Ceric, Ph.D.
Grand Mufti of Bosnia (1993-2012)

VRHOstali prilozi:
» IFTARI U VAKUFSKIM KUHINJAMA
Bošnjaci.Net | 04. March 2024 16:56
» ERDOGAN S ČLANOVIMA PREDSJEDNIŠTVA BIH
Anadolu Agency (AA) | 02. March 2024 16:18
Ostali prilozi istog autora:
» MOJ SEDAMDESET DRUGI ROĐENDAN
05. February 2024 14:32
» APEL SAVJESTI
29. January 2024 20:45
» GAZA - HRONIKA DANA 100
14. January 2024 15:40
» OSTAVITE SREBRENICU NA MIRU
26. November 2023 16:06
» GLAS ZA BOSANSKU NEUTRALNOST
25. November 2023 12:44
» NEKA SVE VAŠE SVAĐE PRESTANU
20. November 2023 01:34
» NIČIJA NIJE DO ZORE GORJELA
12. November 2023 14:44
» WĀ ISLĀMĀ
24. October 2023 14:37
Optuzujembann.jpg
Feljtonalijaizetbegovic.jpg
fastvee.gif
EsmirBasic2312.jpg
EnesTopalovic54.jpg
AtentatnaBosnuavdohuseinovic1mart2022ad.jpg
Beharban.jpg
RancSalihSabovic.jpg
DokfilmBosnjaci454.jpg
hrustanbanner20april2020.jpg
Bos-Eng-pasanbegovic.gif
BANA34234.jpg
ArmijaBiH.gif
NjegosMilo.jpg
bosanskahistorijabanner.png
zlatni ljiljani.jpg
njegosvirpazar.gif
Istraga-poturica.gif
sehidska_dzamija_plav140x80.gif
hotel_hollywood_ilidza_sarajevo.gif