Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Vijesti

I GU­SI­NJE MO­RA BI­TI OP­ŠTI­NA
Autor: Mina (CG)
Objavljeno: 13. May 2013. 14:05:16
Sta­nov­ni­ci Gu­si­nja oče­ku­ju da u što kra­ćem ro­ku do­bi­ju op­šti­nu jer je od­ra­đe­no sve što je na­la­gao Za­kon o te­ri­to­ri­jal­noj or­ga­ni­za­ci­ji, ka­zao je „Da­nu” pred­sjed­nik par­ti­je Gu­si­nje Ru­smin La­li­čić.

On je is­ta­kao da, na­kon što su po­sla­ni­ci na­ja­vi­li po­dr­šku za­htje­vu da Pet­nji­ca bu­de op­šti­na, ne po­sto­je smet­nje da se to odo­bri i Gu­si­nju.

– Ima­li smo ini­ci­ja­ti­vu na ko­ju nam ni­je od­go­vo­re­no. Da je to uči­nje­no, vje­ro­vat­no bi­smo sa­da sa Pet­nji­com bi­li na gla­sa­nju oko iz­mje­ne Za­ko­na o te­ri­to­ri­jal­noj or­ga­ni­za­ci­ji. Me­đu­tim, iz neo­bja­šnji­vih raz­lo­ga, pre­du­go je za­dr­ža­no rje­še­nje ko­je je bi­lo go­to­vo još 7. mar­ta – re­kao je La­li­čić.
Pod­sje­tio je da je Vla­da po­zi­tiv­no oci­je­ni­la stu­di­ju oprav­da­no­sti, te da su na kon­sul­ta­tiv­nom re­fe­ren­du­mu ostva­re­ni iz­u­zet­ni re­zul­ta­ti.

–Na ni­vou Gu­si­nja iz­la­znost je bi­la oko 60 od­sto, od če­ga je 99 od­sto gra­đa­na gla­sa­lo za osni­va­nje op­šti­ne. Sa­da ne­ko od po­sla­ni­ka tre­ba amand­man­ski da dje­lu­je na za­kon i ubr­za po­vra­ćaj sta­tu­sa op­šti­ne Gu­si­nju – na­veo je La­li­čić.

On do­da­je da se amand­man­sko dje­lo­va­nje mo­že oče­ki­va­ti od po­sla­ni­ka Bo­šnjač­ke stran­ke i So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je.

–Ipak, naj­ve­ću oba­ve­zu da amand­man­ski dje­lu­je na iz­mje­nu za­ko­na ima De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta. Oni su sa par­ti­jom Gu­si­nje pot­pi­sa­li ne­ko­li­ko spo­ra­zu­ma o po­dr­šci za­htje­vu da pod­ruč­je Gu­si­nja vra­ti sta­tus op­šti­ne – na­veo je La­li­čić.

Pro­fe­sor Đor­đi­je Bla­žić oci­je­nio je da je pi­ta­njem iz­mje­na Za­ko­na o te­ri­to­ri­jal­noj or­ga­ni­za­ci­ji ko­je se ti­ču Pet­nji­ce i odr­ža­va­njem re­fe­ren­du­ma, ja­sno otvo­ren pro­ces for­mi­ra­nja no­vih op­šti­na u Cr­noj Go­ri.

Upi­tan ko­li­ko na­ja­vlje­na od­lu­ka o for­mi­ra­nju op­šti­ne Pet­nji­ca mo­že uti­ca­ti na po­ve­ća­nje za­htje­va dru­gih mje­snih za­jed­ni­ca da pod­no­se slič­ne za­htje­ve i ko­li­ko u tim pi­ta­nji­ma ima po­li­ti­za­ci­je, on je re­kao da je u Cr­noj Go­ri sve is­po­li­ti­zo­va­no.

–U Cr­noj Go­ri 14 op­šti­na od 21 op­šti­ne ne mo­že da obez­bi­je­di sred­stva za fi­nan­si­ra­nje po­tre­ba na lo­kal­nom ni­vou. To je vr­lo zna­ča­jan po­da­tak. Ov­dje je pi­ta­nje tre­nut­ka re­al­ne is­pu­nje­no­sti uslo­va, a ne ono što se, na­ža­lost, de­ša­va u Cr­noj Go­ri, da se ne­ka po­li­tič­ka obe­ća­nja pre­la­ma­ju pre­ko te­ri­to­ri­jal­ne or­ga­ni­za­ci­je – ka­zao je Bla­žić agen­ci­ji Mi­na.Ostali prilozi:
» U VOGOŠĆI OBILJEŽEN DAN ŠEHIDA
Eset Muračević | 15. May 2021 01:02
» IMALI SU HRABROST STATI NA BRANIK DOMOVINE
Bošnjaci.Net | 14. May 2021 13:47
Ostali prilozi istog autora:
» HOĆE LI MOMIR PROGOVORITI?
11. October 2010 23:13