Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

 
Vijesti


SUAD KURTĆEHAJIĆ PORUČIO PARLAMENTARCIMA UOČI GLASANJA O REZOLUCIJI
DR. KURT­ĆE­HA­JIĆ: IZDAĆETE BIH AKO DATE SUTORINU
Procitaj komentar

Autor: Dan
Objavljeno: 11. May 2015. 13:05:36

DR. KURT­ĆE­HA­JIĆ: Ako nam Crna Gora dobrovoljno ne vrati Sutorinu, treba ići na sud. Crna Gora je bliža EU nego mi, i njoj se žuri, istakao Kurtćehajić

Šan­sa za Bo­snu

Pre­ma ocje­ni Kurt­­ćeha­ji­ća, Su­to­ri­na je ta­kav pro­stor da Bo­sna i Her­ce­go­vi­na, ako je vra­ti, ta­mo mo­že na­pra­vi­ti lu­ku ko­ja će ići pre­ma otvo­re­nom mo­ru.
– To za BiH mo­že bi­ti sjaj­na raz­voj­na šan­sa. Ni­jed­na dr­ža­va ne bi to ola­ko da­la – na­veo je sa­ra­jev­ski pro­fe­sor.


Pro­fe­sor na sa­ra­jev­skom Fa­kul­te­tu po­li­tič­kih na­u­ka (FPN) Su­ad Kurt­će­ha­jić oci­je­nio je da je pred­sje­da­va­ju­ći Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne BiH Želj­ko Kom­šić iz­dao na­ci­o­nal­ne in­te­re­se te ze­mlje ve­za­no za pi­ta­nje Su­to­ri­ne. Kurt­će­ha­jić je me­di­ji­ma u toj ze­mlji ka­zao da su na ne­dav­noj tri­bi­ni o Su­to­ri­ni u Sa­ra­je­vu pro­či­ta­na pi­sma po­dr­ške Se­li­ma Be­sla­gi­ća i dru­gih aka­dem­skih lič­no­sti ini­ci­ja­ti­vi da se ta te­ri­to­ri­ja vra­ti na­zad BiH.
Sa­ra­jev­ski pro­fe­sor je na­veo da je po­sla­nik De­nis Be­ći­ro­vić ča­sno pre­dao u pro­ce­du­ru Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne BiH re­zo­lu­ci­ju o Su­to­ri­ni, ko­jom tra­ži da se po­ni­šti dr­žav­ni ugo­vor o gra­ni­ci sa Cr­nom Go­rom. Ka­ko je na­veo, Be­ći­ro­vić je ko­le­ga­ma u par­la­men­tu, ali i svim gra­đa­ni­ma u BiH po­ka­zao ka­ko se tre­ba bo­ri­ti za svo­ju ze­mlju.
– Sa­da je na po­sla­ni­ci­ma Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne da gla­sa­ju da li Su­to­ri­na ide na re­fe­ren­dum, pa da gra­đa­ni BiH od­lu­če, ili da se ide na ar­bi­tra­žu pred Me­đu­na­rod­ni sud prav­de u Ha­gu – na­veo je Su­ad Kurt­će­ha­jić.
Ka­ko je is­ta­kao, par­la­men­tar­ci BiH ko­je je iza­brao na­rod su du­žni „da se za sva­ki pe­dalj na­še ze­mlje bo­re svim prav­nim sred­stvi­ma, da­ka­ko uklju­ču­ju­ći i Su­to­ri­nu”.
– Ako to ne ura­de, bi­će za­pi­sa­ni kao naj­ve­ći iz­daj­ni­ci BiH. Na nji­ma je sa­da da svo­jim gla­som ne ve­ri­fi­ku­ju iz­da­ju di­je­la te­ri­to­ri­je BiH na ja­dran­skoj oba­li ko­ju Cr­na Go­ra de­ce­ni­ja­ma is­ko­ri­šća­va i dr­ži pod oku­pa­ci­jom – tvr­di Kurt­će­ha­jić.
On je po­ru­čio da je BiH du­go spa­va­la po tom pi­ta­nju, a to je ne­što što Bo­sna i Her­ce­go­vi­na ni­ka­da vla­snič­ki ni­je iz­gu­bi­la.
– Cr­na Go­ra ni­je uspje­la da do­bi­je taj pro­stor, taj pro­stor je uzur­pi­ra­la. Po­sto­ja­la je prav­na mo­guć­nost da Cr­na Go­ra to do­bi­je, ali je tre­ba­lo da pro­đe kroz ustav­ni si­stem ta­da­šnje Ju­go­sla­vi­je. To ni­je ni­ka­da spro­ve­de­no i zbog to­ga Cr­na Go­ra ne­ma do­ka­ze o vla­snič­kom pra­vu na Su­to­ri­nu, a BiH ima. Ot­kad su utvr­đe­ne gra­ni­ce BiH na Ber­lin­skom kon­gre­su, ta­da su utvr­đe­ne gra­ni­ce BiH sa dva iz­la­za na mo­re, a utvr­đe­ne su gra­ni­ce i pre­ma Sr­bi­ji i Cr­noj Go­ri. BiH ni­ka­da svo­jom vo­ljom te gra­ni­ce ni­je na­pu­šta­la – ci­je­ni Kurt­he­ća­jić.
Ka­ko je pod­vu­kao, da­va­ti ne­što na šta imaš vla­snič­ko pra­vo „me­ni je van zdra­ve pa­me­ti”. On je na­veo da Cr­na Go­ra lo­bi­ra da se Be­ći­ro­vi­će­va re­zo­lu­ci­ja ospo­ri, ali ona ne da­je ni­ka­kve ar­gu­men­te.
– Mi smo za to da se ova ci­je­la stvar po­no­vo sta­vi na raz­ma­tra­nje u Vi­je­će mi­ni­sta­ra, da se stvo­ri jed­na po­seb­na ko­mi­si­ja za Su­to­ri­nu i on­da kad se us­po­sta­vi, a po­što su na na­šoj stra­ni i prav­ne i sve dru­ge isto­rij­ske či­nje­ni­ce, on­da će­mo od Cr­ne Go­re tra­ži­ti ili da nam vra­ti Su­to­ri­nu ili će­mo ići na sud. Mi ne smi­je­mo ni­ka­kav ugo­vor pot­pi­si­va­ti s Cr­nom Go­rom, ni­ti ne­ki par­ci­jal­ni do­ku­ment – ka­zao je Kurt­će­ha­jić.
Ka­ko je re­kao, par­la­men­tar­ci bi tre­ba­lo da bu­du ra­ci­o­nal­ni pred gla­sa­nje 13. ma­ja o re­zo­lu­ci­ji, jer oni su pred­stav­ni­ci dr­ža­ve i na­ro­da. Sa­ra­jev­ski pro­fe­sor je re­kao da ni­jed­na dr­ža­va ne bi do­zvo­li­la da te­ri­to­ri­ja nad ko­jom ona ni­je iz­gu­bi­la vla­snič­ka pra­va bu­de pre­da­ta dru­goj ze­mlji, piše crnogorski DAN, M.V.

VRH


  Dossier: SUTORINA JE BOSNA I HERCEGOVINA
» KUPI MI CRNU GORU
Admir F. Beganović | 30.08.2015 20:48
» VJEŽBA SAVJESTI (O SUTORINI)
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 17.08.2015 14:47
» DA LI JE SUTORNINA BOSANSKA IZDAJA ILI PATRIOTSKI ČIN?
Prof. dr. Zemir Sinanović | 26.07.2015 15:48
» PITANJE SUTORINE TREBA DA IDE PRED MEĐUNARODNI SUD
Anadolu Agency (AA) | 20.06.2015 16:09
» GLAS PROTIV SUTORINE - GLAS PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 14.05.2015 15:36
» GLASAJTE ZA BIH, A NE IZDAJNIČKI I PROTIV NJE!!!
Nihad Aličković | 13.05.2015 02:29
» KO VIŠE VOLI BIH, PITANJE JE SAD???
Nihad Aličković | 01.02.2015 11:38
» LAGUMDŽIJINI ORLOVI NAD SUTORINOM!
Hivzibeg Džumišić | 30.01.2015 16:38
» SUTORINA JE BIH!
B.net | 25.12.2014 23:53
» SUTORINA, ŽIVOT NA TROMEĐI BIH, CRNE GORE I HRVATSKE
Anadolu Agency (AA) | 14.11.2014 14:01
» SUTORINA
Amir Halep | 11.11.2014 11:59
» SUTORINA JE UVIJEK BILA DIO BIH I OSTAT ĆE ZAUVIJEK!
Nihad Aličković | 01.11.2014 01:03
» NE DAMO SUTORINU, VRATITE JE BIH
NAP | 26.10.2014 14:00
» KAKO VRATITI SVOJE?
Enes Ratkušić | 29.06.2011 08:35

Ostali prilozi:
» TRIBINA "SUVERENITET BOSNE I HERCEGOVINE"
Bošnjaci.Net | 13. June 2024 18:35
» EMIR SULJAGIĆ ODBIO SASLUŠANJE U PU ZVORNIK
Vijesti.ba | 13. June 2024 15:28
Ostali prilozi istog autora:
» ISELJENIKA SE SJETE SAMO PRED IZBORE
28. September 2016 21:44
» PUT NADE ZA RAZVOJ PLAVA
09. November 2011 10:43
» MARŠ ZA ŠAHOVIĆE ILI TOMAŠEVO
09. November 2011 10:41
Bosnjackakucabanner.jpg
Optuzujembann.jpg
Feljtonalijaizetbegovic.jpg
fastvee.gif
EnesTopalovic54.jpg
AtentatnaBosnuavdohuseinovic1mart2022ad.jpg
Beharban.jpg
RancSalihSabovic.jpg
DokfilmBosnjaci454.jpg
hrustanbanner20april2020.jpg
BANA34234.jpg
ArmijaBiH.gif
NjegosMilo.jpg
bosanskahistorijabanner.png
zlatni ljiljani.jpg
njegosvirpazar.gif
Istraga-poturica.gif
sehidska_dzamija_plav140x80.gif
hotel_hollywood_ilidza_sarajevo.gif