Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Aktuelno

Karadžić ima držav­ljan­stva Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne i Crne Go­re
KAKO JE UHAPŠEN RADOVAN KARADŽIĆ
Objavljeno: 23. July 2008. 09:07:49

Ka­radžići će tražiti po­vrat imo­vi­ne u Sa­ra­je­vu

Ka­ko smo si­noć sa­zna­li, Su­pru­ga ra­do­va­na Ka­radžića Lji­lja­na Ze­len i nji­ho­va dje­ca Sa­ša I So­nja tražit će po­vrat imo­vi­ne u Sa­ra­je­vu, pri­je sve­ga sta­na u uli­ci Su­tjes­ka. Do sa­da na to ni­su ima­li pra­vo po­što je imo­vi­na ovog ra­tnog zločin­ca bi­la za­mrznu­ta.

Pre­ko saj­ta pro­da­vao ha­maj­li­je i vis­ke

Ra­do­van Ka­radžić je, kao Dra­gan Da­vid Da­bić, otvo­rio i svoj svoj sajt www.psy-help-energy-com, pre­ko ko­jeg je pro­da­vao ha­maj­li­je, čudo­tvor­ne vis­ke i spe­ci­jal­ne pro­gra­me za pod­mlađiva­nje, ulje­pša­va­nje I li­ječenje se­ksu­al­ne ne­moći. Imao je i mejl adre­su.
Svo­je pa­ci­jen­te čes­to je li­ječio u ru­ka­ma. Inače, čes­to je pu­to­vao u veće srbi­jan­ske gra­do­ve i držao do­bro po­sjećena pre­da­va­nje iz oblas­ti psi­hi­ja­tri­je.

Ne­ma držav­ljan­stvo Srbi­je

Pre­ma tvrdnja­ma zva­ničnog Beo­gra­da, ra­do­van ka­radžić ne­ma držav­ljan­stvo Srbi­je. On ima držav­ljan­stva Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne i Crne Go­re.
Svo­je zna­nje i vje­šti­ne iz psi­hi­ja­tri­je, ra­tni zločinac Ra­do­van ka­radžić do­bro je is­ko­ris­tio i unovčio. On je po­slje­dnjih 13 go­di­na, ko­li­ko se na­la­zio u bjek­stvu na­kon što je za njim Ha­ški tri­bu­nal ra­spi­sao po­tjer­ni­cu, mir­no i slo­bo­dno živio - ma­lo u Srbi­ji, ma­lo u Bo­sni I Her­ce­go­vi­ni. U na­šoj ze­mlji se krio, a u Beo­gra­du, gla­vnom gra­du Srbi­je slo­bo­dno se še­tao. Ko­ris­tio se lažnim ime­nom Dra­gan Da­vid Da­bić I imao je i svo­ju or­di­na­ci­ju. Ste­kao je glas us­pje­šnog ne­urop­si­hi­ja­tra I bioener­ge­tičara, pa je imao bo­ga­tu kli­jen­te­lu ko­ja ni­je pi­ta­la za ci­je­nu nje­go­vih uslu­ga.

Bra­da i ko­sa

Bio je za­ni­mljiv i iz­gle­dom - imao je du­gu si­je­du bra­du i du­gu si­je­du ko­su. Ko­su I bra­du pus­tio je odmah na­kon što se dao u bi­jeg i ni­ko ga ni­je mo­gao pre­po­zna­ti. Na­ra­vno, srbi­jan­ske vlas­ti su zna­le da je Dra­gan Da­vid Da­bić, ko­ji je za stručne ča­spi­se pi­sao tek­sto­ve, za­pra­vo ra­tni zločinac Ra­do­van Ka­radžić. Vje­što su to go­di­na­ma kri­li i tvrdi­li da on ni­je u Srbi­ji I da ne zna­ju gdje se na­la­zi. A do­bro su zna­li da se s njim čes­to viđaju su­pru­ga Lji­lja­na ze­len, sin sa­ša, kćer­ka So­nja I brat Lu­ka. Ka­radžić se u Beo­gra­du viđao I s ne­kim od aktu­el­nih fun­kci­one­ra Re­pu­bli­ke Srpske I “San” će o to­me pi­sa­ti na­re­dnih da­na.

Pod žes­to­kim pri­tis­kom međuna­ro­dne za­je­dni­ce, Bo­ris Ta­dić, pred­sje­dnik Srbi­je, mo­rao je da­ti odo­bre­nje da Ka­radžić bu­de uha­pšen.

Pri­je mje­sec da­na, ame­rički oba­vje­štaj­ci su ot­kri­li Ka­radžića i pra­ti­li su sva­ki nje­gov po­kret. Nje­gov iden­ti­tet de­fi­ni­ti­vno je, ra­znim me­to­da­ma, pot­vrđen u pro­šli pe­tak. Su­bo­ta I ne­dje­lja su is­ko­ri­šte­ni za de­ta­ljnu pri­pre­mu ha­pše­nja naj­traženi­jeg ra­tnog zločin­ca u Evro­pi i akci­ja je počela u po­ne­dje­ljak oko 21 sat.

Ni­šta ni­je pre­pu­šte­no slučaju pa je akci­ja ha­pše­nja Ra­do­va­na Ka­radžića tra­ja­la krat­ko. Ka­da su mu agen­ti pri­šli I sa­op­šti­li da je uha­pšen, ni­je pružio ni­ka­kav otpor, ni­je ni ri­ječi pro­go­vo­rio. Li­si­ce na ru­ke stav­lje­ne su mu u je­dnom sta­nu u cen­tru Beo­gra­da, u op­šti­ni Vračar. Po ne­kim izvo­ri­ma “Sa­na”, to je Ka­radžićev stan ko­ji je do­bio na po­klon od srbi­jan­skih vlas­ti. Inače, u Beo­gra­du je on živio kao pod­sta­nar, a psi­hi­ja­trij­sku or­di­na­ci­ju otvo­rio je u je­dnom iznaj­mlje­nom sta­nu. Sve je to ra­dio iz mje­ra pre­dos­trožnos­ti I po sa­vje­tu svo­jih ja­ta­ka iz Srbi­je I Re­pu­bli­ke Srpske.

Odbi­ja hra­nu i šu­ti

U blin­di­ra­nom “mer­ce­de­su” pre­bačen je u zgra­du Spe­ci­jal­nog su­da gdje je ka­sno pre­ksi­noć sa­slu­šan. Odmah su ga lje­ka­ri pre­gle­da­li I us­ta­no­vi­li da je po­tpu­no zdrav. Na sa­slu­ša­nju je ka­zao da odbi­ja hra­nu, da želi da advo­kat Sve­to­zar Vu­jačić nje­go­voj po­ro­di­ci pre­ne­se ne­ke po­ru­ke I on­da je - za­šu­tio. Ni­je od­go­vo­rio ni na je­dnom pi­ta­nje su­di­je.

Nje­gov advo­kat je jučer u zo­ru ka­zao no­vi­na­ri­ma da je Ka­radžić uha­pšen još u pe­tak u auto­bu­su ko­ji je iz No­vog Beo­gra­da išao za Ba­taj­ni­cu u ko­joj se na­la­zi voj­ni gar­ni­zon. Po nje­go­voj tvrdnji, pri­šli su mu agen­ti u ci­vi­lu i za ne­ko­li­ko se­kun­di mu sta­vi­li po­vez na oči I še­šir na gla­vu.

Ka­radžić ne zna gdje su ga pre­ba­ci­li, osim da su ga vo­zi­li ne­kom uzvi­ši­com. Držali su ga sve do po­ne­dje­ljak na­večer u ne­koj pros­to­ri­ji. Zbog to­ga ću se žali­iti - ka­zao je advo­kat.

Izvo­ri “Sa­na” iz beo­gra­da si­noć su ka­za­li da se ra­di o priči ko­ju su vje­što smi­sli­li sam Ka­radžić i nje­gov advo­kat ka­ko bi us­ta­la­sa­li srbi­jan­sku I ja­vnost u Re­pu­bli­ci Srpskoj.

Sto­ji to da je ra­tni zločinac čes­to pu­to­vao u Ba­taj­ni­cu gdje ima ja­ta­ke I među pri­pa­dni­ci­ma Voj­ske Srbi­je, ali i ne­ke ne­kre­tni­ne. Za­ni­mlji­vo je da on po­sje­du­je I ne­kre­tni­ne u se­lu Zvečka kod Obre­nov­ca I da su u tom mjes­tu pre­ksi­noć bi­le ra­spo­ređene ja­ke po­li­cij­ske sna­ge.

Ra­do­van Ka­radžić je i vla­snik ne­ko­li­ko pre­du­zeća ko­ja do­bro ra­de I ugla­vnom su na te­ri­to­ri­ji Re­pu­bli­ke Srpske. Izvo­ri na­šeg lis­ta kažu da je on vla­snik ben­zin­skih pum­pi, lan­ca pro­da­vni­ca I je­dne iz­da­vačke kuće. (SAN - S.N.)


  Dossier: Zločinac Radovan Karadžić
» PRAVDA JE ZAKASNILA, ALI NIJE OPOVRGNUTA, U BOSNI
David Scheffer | 26.03.2016 13:25
» NASTAVLJA SE UTAKMICA ZLA
Said Šteta | 26.03.2016 01:07
» KOLEKTIVNA ODGOVORNOST POSTOJI
Vijesti.ba | 25.03.2016 17:08
» PRESUDA NIJE PRAVEDNA, ALI IMA I GORE OD TOGA
Abdullah ef. Hodžić | 25.03.2016 16:42
» HAŠKI TRIBUNAL UVRIJEDIO ŽRTVE GENOCIDA
Elmedina Muftić | 25.03.2016 06:34
» PORUKA BOŠNJACIMA: UPAMTITE DAN PRESUDE KARADŽIĆU
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 25.03.2016 06:12
» GOSPODIN SMRT
Nedžad Ahatović | 23.03.2016 19:16
» UVODNA RIJEČ BEZ KRVNIKA
| 03.11.2009 12:05
» PENTAGON STOJI IZA DOGOVORA O KARADŽIĆEVOM IMUNITETU
Nidžara Ahmetašević, BIRN | 08.08.2008 18:53
» KRAJ NACIONALISTIČKIH ILUZIJA
B.net | 27.07.2008 06:40
» MONSTRUM S PALA NIJE PREKASNO UHAPŠEN
Šemso Agović | 24.07.2008 09:17
» PRIČA O DRAGANU DABIĆU
Erna Mačkić, BIRN | 24.07.2008 08:56
» SRBIJA POD PRITISKOM ZBOG MLADIĆA
Fena | 23.07.2008 18:33
» DOBRO IZREŽIRANA (TEMPIRANA) AKCIJA
Mr. Haris Alibašić | 23.07.2008 12:58
» KARADŽIĆ IMA MNOGO TOGA DA ODGOVORI, ALI IMA I MNOGO TOGA DA KAŽE
Ambassador Muhamed Sacirbey | 22.07.2008 19:17
» VEKARIĆ: KARADŽIĆ U HAGU ZA VIKEND
Tanjug | 22.07.2008 12:47
» PJESNIK ČIJI SU STIHOVI PALILI GRADOVE
Ahmed Salihbegović | 22.07.2008 12:35
» TRAČAK NADE
Thorsten Denkler | 22.07.2008 08:03
» UHAPŠEN JE BALKANSKI HITLER
Dr. Ahmed Pašić | 22.07.2008 06:25
» UHAPŠENO ĐUBRE - KARAVANA PROLAZI
Željko Milićević | 22.07.2008 05:28
» UHAPŠEN ZLOČINAC RADOVAN KARADŽIĆ
Bošnjaci.Net | 21.07.2008 15:50

Ostali prilozi:
» RAFET HUSOVIĆ SE POVLAČI SA ČELA BOŠNJAČKE STRANKE I POLITIKE
Anadolu Agency (AA) | 28. February 2021 23:21
» MILO
| 16. February 2021 18:44
» MOSTARSKI „AUTENTIČNI“ SRBI, NA IZBORIMA
Mr. Milan Jovičić | 22. October 2020 15:04
» BKHD: RAMAZANSKI PAKETI ZA BIH
B.net | 28. April 2020 01:16
» GDJE JE KOJA VOJSKA BILA 9. MAJA 1995.?
Vijesti.ba | 22. April 2020 14:57
» “U VOZUĆI SE BRANI MOSKVA”
Said Šteta | 24. September 2019 13:10
» PLAVLJANI I GUSINJANI NIKADA SE NISU DIJELILI
Bošnjaci.Net | 01. December 2018 20:11
» SREBRNI ČIBUK - BERANSKOG MUFTIJE ADEM EF. SOFTIĆA
Adem Ado Softić | 23. September 2018 16:29
» BORCI SE NISU BORILI ZA OVAKAV GRAD MOSTAR
Vijesti.ba | 30. June 2018 15:05