Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Komentari citalaca
Molimo Vas da procitate pravilnik o postavljanju komentara
DELEGACIJA ZAVIČAJNOG DRUŠTVA I AKADEMIK ČEKIĆ NEĆE UČESTVOVATI NA OKRUGLOM STOLU U PLAVU
Autor: B.net
Objavljeno: 23. February 2013. 17:02:00
Postavljanje komentara na priloge je trenutno suspendovano.valle (2013-02-25 21:30:21)
Svi oni koji su napustili Plave i Gucine, a sada zive u BiH, nisu "bosnjaci" nego su Albanci koji su svojom voljom asimilirani na "bosnjak" da bi se lakse primili i prihvatili u Srpsko drustvo i od srpskog naroda, ne samo da su prihvatili da budu "bisnjaci" nego su prihvatili da govore Serski jezik. Svako zna da 'bosnjaci" su narodnosti Srba ili Albanaca sa muslimanskom verom, znaci 'bosnjaci' su Srbo-musliman, Alnasko-musliman ili Turko-musliman.
Zakon (2013-02-23 23:49:55)
U zemlji bez zakona i posebno ljudi koji su bez karaktera, ovo je sasvim nromalno da neko manipulise sa necijim imenom. Treba upotrijeti kakav takav zakon kako bi se pojedinci naucili da postuju drugog.
Ne mogu da zamislim da se neko igra sa zrtvama i tako vaznim pojedinostima. Ovo je izrugivanje zrtvama. Sramota!
Moze li neko objaviti plakat.

Kvisko (2013-02-23 23:25:19)
Ovo je stvarno za osuditi, kako ih nije stid da redaju na spisku ucesnika one koji su nas juce progonili i to uz rame sa priznatim i dokazanim nacunicima. Zato puna podrska plavsko-gusinjskom Zavicajnom drustvu u Sarajevu koji nisu dozvolili obmane.
Hadzija (2013-02-23 23:17:49)
Veceras u Astoriji crnogorski slugani organiziju donatorsko vece i posto im je odziv bio nikakav onda sada posto je zima sjetili su se zrtava, da jos na tome usicare. Sta ocekivati od onih koji su odavno sjeli na svoj obraz.

VLA­DA STA­VI­LA U FUNK­CI­JU IZ­BOR­NE KAM­PA­NJE PRO­JE­KAT „CR­NO­GOR­SKE KU­ĆE” U NJU­JOR­KU I STA­TUS U OIS

Udva­ra­ju se ma­nji­na­ma da Fi­lip do­bi­je gla­so­ve

Vu­ja­no­vić je iz­gu­bio po­dr­šku ma­njin­skih za­jed­ni­ca, po­seb­no Al­ba­na­ca, a to ne mo­že na­dok­na­di­ti pred­iz­bor­nim tri­ko­vi­ma – sma­tra Ni­ko­la Ca­maj Vla­da Cr­ne Go­re ob­ja­vi­la je ju­če da je za­po­če­la pro­ce­du­ru ku­po­vi­ne objek­ta u Nju­jor­ku u ko­me će bi­ti smje­šte­na „Cr­no­gor­ska ku­ća”, kao i da na­mje­ra­va da tra­ži sta­tus po­sma­tra­ča u Or­ga­ni­za­ci­ji islam­ske sa­rad­nje. Pred­stav­ni­ci ma­nji­na to vi­de kao dio iz­bor­ne kam­pa­nje Fi­li­pa Vu­ja­no­vi­ća, kan­di­da­ta DPS-a za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve, ko­ji je, ka­ko sma­tra­ju, iz­gu­bio po­dr­šku ma­njin­skih za­jed­ni­ca.
U in­for­ma­ci­ji Vla­de o „Cr­no­gor­skoj ku­ći” u Nju­jor­ku na­ja­vlje­na je ku­po­vi­na objek­ta uda­lje­nog dva blo­ka od zgra­de UN. Ta ku­ća ne bi bi­la sa­mo mje­sto oku­plja­nja ise­lje­ni­ka iz Cr­ne Go­re ko­ji ži­ve u SAD, od ko­jih ve­li­ki broj po­ti­če iz Pla­va, Ro­ža­ja i Ma­le­si­je, ne­go i mi­si­ja Cr­ne Go­re pri Uje­di­nje­nim na­ci­ja­ma.
Do­na­tor­sko ve­če za iz­grad­nju „Cr­no­gor­ske ku­će” odr­ža­no je u sep­tem­bru 2011. go­di­ne i od ta­da sko­ro da ni­je bi­lo ni­ka­kvih ak­tiv­no­sti da se pro­je­kat do­ve­de do kra­ja.
Funk­ci­o­ner De­mo­krat­skog sa­ve­za Al­ba­na­ca Ni­ko­la Ca­maj sma­tra da je in­di­ka­tiv­no što je ta pri­ča opet otvo­re­na mje­sec i po da­na pred iz­bo­re. On je „Da­nu” re­kao da Al­ban­ci ko­ji ži­ve u SAD uglav­nom ne po­dr­ža­va­ju po­li­ti­ku ko­ja gu­ši pra­va Al­ba­na­ca, ne do­zvo­lja­va lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu i ko­ja ise­lje­ni­ci­ma ne do­zvo­lja­va da se vra­te u ma­tič­nu dr­ža­vu i ima­ju nor­ma­lan ži­vot.
–Evi­dent­no je da je Fi­lip Vu­ja­no­vić iz­gu­bio po­dr­šku ma­njin­skih za­jed­ni­ca, po­seb­no Al­ba­na­ca, a to ne mo­že na­dok­na­di­ti ovim pred­iz­bor­nim tri­ko­vi­ma – oci­je­nio je Ca­maj.
Vla­da je po­nu­di­la pet mi­li­o­na do­la­ra za iz­grad­nju „Cr­no­gor­ske ku­će”, a u pi­ta­nju je obje­kat u stro­gom cen­tru Men­het­na.
–Pro­cje­nju­je se da da bi ukup­ni po­slo­vi na sti­ca­nju objek­ta mo­gli bi­ti za­vr­še­ni do po­lo­vi­ne go­di­ne, a obje­kat pri­pre­mljen za use­lje­nje do kra­ja go­di­ne – na­vo­di se u vla­di­noj in­for­ma­ci­ji.
Pred­sjed­nik Bo­šnjač­ke kul­tur­ne za­jed­ni­ce u Cr­noj Go­ri Ha­zbi­ja Ka­lač is­ti­če da „za­ro­blje­ne po­li­tič­ke par­ti­je” gu­be auto­ri­tet u na­ro­du i da se Bo­šnja­ci sve vi­še okre­ću je­din­stve­nim in­sti­tu­ci­ja­ma na ni­vou na­ro­da.
–„Cr­no­gor­ska ku­ća” u Nju­jor­ku je pro­je­kat ko­jim se iri­ti­ra broj­na za­jed­ni­ca Bo­šnja­ka i Al­ba­na­ca, po­ri­je­klom uglav­nom iz plav­sko-gu­sinj­skog kra­ja, ko­ja je po­li­tič­kim i eko­nom­skim pri­ti­sci­ma bu­kval­no pro­tje­ra­na. Taj na­rod ni­je za­bo­ra­vio zbog če­ga je po­red to­li­kog bo­gat­stva mo­rao da na­pu­sti svo­je do­mo­ve, pa je sa­da na­kon sve­ga su­o­čen sa „po­nu­dom” na­knad­ne lju­ba­vi dr­ža­ve – kon­sta­to­vao je Ka­lač.
Vla­da je ju­če ob­ja­vi­la in­for­ma­ci­ju o do­bi­ja­nju sta­tu­sa po­sma­tra­ča u Or­ga­ni­za­ci­ji islam­ske sa­rad­nje, či­je je sje­di­šte u Dže­di, u Sa­u­dij­skoj Ara­bi­ji. Ni­jed­na čla­ni­ca EU ne­ma sta­tus po­sma­tra­ča u toj or­ga­ni­za­ci­ji.
– Uko­li­ko se sta­tus po­sma­tra­ča že­li po­sti­ći u ovoj go­di­ni, po­treb­no je što pri­je ra­di­ti na iz­ra­di i pod­no­še­nju za­htje­va ka­ko bi bi­li is­po­što­va­ni ro­ko­vi i ka­ko bi se iz­bje­glo raz­ma­tra­nje sti­ca­nja po­sma­trač­kog sta­tu­sa u 2014. go­di­ni; da bi Cr­na Go­ra po­sta­la po­sma­trač to­kom 2013. go­di­ne, neo­p­hod­no je upu­ti­ti kan­di­da­tu­ru do kra­ja mar­ta – ob­ja­vi­la je Vla­da.
Iz Vla­de pod­sje­ća­ju da u Cr­noj Go­ri ži­vi oko 20 od­sto sta­nov­ni­štva islam­ske vje­ro­i­spo­vi­je­sti.
–Ši­re­nje cr­no­gor­skog mul­ti­la­te­ral­nog dje­lo­va­nja kroz po­sma­trač­ki sta­tus u OIS da­lo bi do­da­tan do­pri­nos afir­ma­ci­ji mul­ti­kul­tu­ral­no­sti – na­ve­de­no je u vla­di­nom do­ku­men­tu. M.V.

Pla­ća­ju i sje­ća­nje na po­ri­je­klo
Po mi­šlje­nju Ha­zbi­je Ka­la­ča, umje­sto da stva­ra uslo­ve za po­vra­tak ise­lje­ni­ka i za nji­ho­ve in­ve­sti­ci­je u ma­tič­noj ze­mlji, dr­ža­va od njih tra­ži da i sje­ća­nje na svo­je po­ri­je­klo pla­te kroz fi­nan­si­ra­nje ku­će ko­ju su na­zva­li „cr­no­gor­skom”.
– Kao da se ra­di o Cr­no­gor­ci­ma, a ne o Bo­šnja­ci­ma i Al­ban­ci­ma iz Cr­ne Go­re.
Taj pro­je­kat ni­je u in­te­re­su tih lju­di jer se već u ime­nu ku­će pre­po­zna­je asi­mi­la­tor­ska na­mje­ra i vul­gar­no po­ti­ra­nje raz­lo­ga nji­ho­vog ra­se­lja­va­nja. Ako oče­ku­ju to­li­ku na­iv­nost ovog na­ro­da, mi­slim da ima­ju ozbi­ljan pro­blem sa re­al­nim to­ko­vi­ma – oci­je­nio je Ka­lač.
On is­ti­če da „Bo­šnja­ci vi­še ne mi­sle gla­vom iz Pod­go­ri­ce i Be­o­gra­da, kao do sa­da”, već ima­ju svo­je na­ci­o­nal­ne in­sti­tu­ci­je, svo­ju aka­de­mi­ju i krov­nu in­sti­tu­ci­ju – Svjet­ski bo­šnjač­ki kon­gres, ko­je, ka­ko tvr­di, bo­šnjač­ka di­ja­spo­ra sve vi­še pre­po­zna­je kao svo­je te­melj­ne in­sti­tu­ci­je.

Gusinje (2013-02-23 23:11:30)
Ovo je jos jedan dokaz o kakvoj farsi je rijec. Ljudi iz Sarajeva su jedini iskreni i voljni da do kraja i argumentovano s relevantnim institucijama istraze sta se stvarno bilo u zavicaju. Naslov tok okruglog stola u Plavu nam sve govori. Ko je Serbo Rastoder pa da prasta? Odakle mu pravo? Niko njegov nije stradao pa je za njega lako oprostit. Od starta je poznato da prof. Cekic nije najavio dolazak, a na ovom skupu je najavljen od strane doticnog gospodina. Kako ga samo nije stid? Spisak ljudi koji ce imati rijec na tom okruglom stolu nam sve govori. Da nama drzi predavanje sam dzelat? Zalosno bi bilo da nasi zavicajci iz Sarajeva stoje za istim stolom s projektom koji je radjen pola godine s ovom plejadom ljudi. Nasim zavicajcima iz BiH dajemo maximalnu podrsku i znamo da je jedino ono sto ce oni rec prava istina. Serbo je htio ovim cinom stavi tacku na tu pricu. Ovom priliko mu porucujemo da su plavo-gusinjani iskreni ljudi, i da nam prava istina stize od jedne renomirane adrese, koja se zove Institut za medjunarodne zlocine u Sarajevu.
Mirza SA (2013-02-23 20:26:27)
Ne shvatam zasto se uvijek desava da neko mora staviti nekoga na listi ucesnika a da taj i ne zna da je ucesnik. Zaista sramotno od organizatora.