POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA ZA OBJAVLJIVANJE U NOVOM BROJU ČASOPISA ROŽAJSKI ZBORNIK
Autor: Avlija
Objavljeno: 22. May 2024. 18:05:48
Poštovane autorke, poštovani autori,
Redakcija časopisa Rožajski zbornik raspisuje konkurs za dostavljanje radova za dvadeset drugi broj časopisa čiji je izdavač Centar za kulturu Rožaje.
U Rožajskom zborniku objavljuju se, u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda, originalni (izvorni) naučni radovi, pregledni naučni i stručni radovi. Pored navedenog, u časopisu se objavljuju i prilozi: prevodi, analize, prikazi, aktuelne informacije, ocjene, bibliografije i slično iz različitih oblasti nauke, kulture, umjetnosti, običaja, tradicije i drugih segmenata, koji se tematski odnose na rožajski kraj, kao i izbor iz poezije i proze. Takođe, u časopisu se objavljuju i radovi od opšteg značaja, čiji su autori/ke iz Rožaja.
Pozivamo na saradnju sa željom da nam šaljete teorijske radove, rezultate sprovedenih eksperimentalnih istraživanja, priloge, koji nijesu ranije objavljivani u bilo kojoj drugoj publikaciji, pod istim ili drugim naslovom, u sličnom ili izmijenjenom obliku, ili na drugom jeziku, osim prevoda i preuzetih radova, uz prethodno datu saglasnost i odobrenje. Takođe, prihvataju se radovi koji nijesu ponuđeni radi objavljivanja bilo kojoj drugoj publikaciji u zemlji ili inostranstvu.
Moguće je dostavljati radove iz sljedećih oblasti:
 Lingvistika, nauka o književnosti
 Filozofija, sociologija, religiologija
 Pedagogija, psihologija
 Istorija, arheologija, etnologija, istorija umjetnosti
 Geonauke, geodezija, biotehnologija, agronomija
 Arhitektura, građevinarstvo
 Biologija, hemija, fizika, medicina
 Matematika, računarske nauke, informacione tehnologije, mehanika, mašinstvo
 Ekonomija, politikologija, pravo
Uz rad je potrebno dostaviti:
 ime i prezime autora/ke
 naziv i kategoriju rada,
 podatke o afilijaciji i radnoj angažovanosti autora/ke
 imejl-adresu i broj telefona autora/ke,
 kraću biografiju autora/ke,
Radove urediti po sljedećim uputstvima:
Dokument formata A4 – font Times New Roman, prored 1.5, obostrano poravnanje, veličina slova za naslov 14, podnaslov 12, veličina fusnota 10.
Radove je moguće pisati na jednom od sljedećih jezika: crnogorski, bosanski, hrvatski, srpski, engleski. Radovi se objavljuju u pismu u kojem se rad preda.
Tabele, slike i grafičke prikaze numerisati i označiti adekvatnim nazivom. Nazive tabela potrebno je pisati iznad, a nazive za fotografije, slike i grafičke prikaze pisati ispod.

a) Struktura radova
Radovi moraju imati sljedeću strukturu:
 afilijacija autora/ke (autora/ki) (ime, prezime, naziv ustanove u kojoj radi)
 naslov
 rezime (sažetak)
 ključne riječi
 tekst rada (uvod, glavni dio, zaključak)
 literatura
 rezime i ključne riječi na engleskom.
Mora se poštovati navedeni redosljed elemenata.
Naslov rada treba da bude jasan, precizan i sažet, iznad naslova rada ime i prezime autora/ke (imena i prezimena jedno ispod drugog, ako je više autora/ki, a uz ime treba staviti fusnotu koja sadrži afilijaciju autora/ke, naziv ustanove u kojoj je zapošljen/a, kao i imejl-adresu.
Na početku rada nalazi se koncizan i informativan rezime (sažetak) od 100 do 250 riječi, informativan prikaz sadržaja članka – cilj, rezultati, zaključak. Nakon rezimea navesti do šest ključnih riječi, koje su stručno i naučno relevantne za sadržaj rada. Takođe, na kraju rada napisati prevod rezimea (sažetka) i ključnih riječi na engleski jezik.
U odjeljku Literatura (primarna i sekundarna) navode se po abecednom (ili azbučnom) redu svi izvori koji su navođeni i korišćeni u tekstu rada, radove jednog autora napisati hronološkim redom, a radove jednog autora objavljene u istoj godini obilježiti malim slovima (1999a, 1999b). Ne navode se oni kojih u tekstu rada nema.
Napomene se pišu na dnu, a ne na kraju rada.

b) Obim
Obim rada treba da bude jedan autorski tabak, 16 strana (u ovaj obim ne ulaze sažetak i popis literature). Naslov pisati velikim slovima, a podnaslove kombinacijom velikih i malih slova. Naslove i podnaslove numerisati, Uvod, Zaključak i Literatura se ne numerišu.
Prilozi (prikazi, eseji itd.) ne treba da budu duži od pet stranica.

c) Citiranje
Citiranje knjiga, monografija, studija: Prezime, Inicijal imena autora/ke (godina izdanja): Naslov knjige, monografije, studije: podnaslov. Mjesto izdavanja: Izdavač.
Citiranje naučnih i stručnih članaka u časopisima: Prezime, Inicijal imena autora/ke (godina izdanja): Naslov članka: podnaslov. Mjesto izdavanja: Naslov časopisa (italik), broj i broj stranice.
Primjeri:
Jedan/a autor/ka:
Kurpejović, O. (2014): Bibliografija Rožaja do 2013. godine. Rožaje: Opština Rožaje.
Markišić, H. (2007): „Medonosne biljke na planinama oko Rožaja“. Rožaje: Rožajski zbornik, br. 13, 61–96.
Dva autora/ke i više:
Kalač, S., Kalač, I. (2020): Rožaje na izvoru Ibra. Rožaje: Centar za kulturu Rožaje.
Skenderović, I., Skenderović, I. (2021): „Distribucija plemenitog raka“. Rožaje: Rožajski zbornik, br. 21, 81–93.

Rad urediti po datom uputstvu, u mejlu iz koje je oblasti rad koji se šalje. Rad koji nije pripremljen po navedenim uputstvima, te ne ispunjava uslove navedene u ovom pozivu, neće biti uzet u razmatranje, o čemu će autor/ka biti obaviješten/a. Odluku o objavljivanju radova donosi redakcija, o čemu se u roku od mjesec dana od slanja rada autor/ka obavještava putem imejl-adrese.
Sve što je intelektualna svojima drugih autora, te je od njih doslovno preuzeto, citirano ili parafrazirano u tekstu obavezno obilježiti u zagradama (prezime autora/ke, godina izdanja: broj strane), ukoliko je citat, navesti broj strane, ako je parafraza ili rezime nije neophodno navoditi broj strane.
Plagiranje – preuzimanje intelektualne svojine, ideja, riječi ili ostalih oblika doprinosa drugih autora i predstavljanje kao svojih smatra se kršenjem naučne etike i autorskih prava, što je zakonom kažnjivo. Časopis ne objavljuje plagirane radove i svi radovi se provjeravaju na plagijarizam. Nakon provjere, ukoliko nema spornih djelova, rad se anonimno šalje recenzentima, koji donose krajnju oduku o publikovanju rada. Rad u kojem se utvrdi plagijat će biti odbijen.
Pozivamo sve zainteresovane autorke i autore da svoje radove dostave putem imejl-adresa [email protected] i [email protected], najkasnije do 30. juna 2024. godine. Prethodno objavljivane radove redakcija neće uzimati u razmatranje, kao ni radove pristigle nakon naznačenog roka za slanje.
Za sve nedoumice, dodatne informacije i pitanja možete se obratiti putem email-adresa [email protected] i [email protected].

Radujemo se saradnji,
Mr. Dženisa Mujević, glavna i odgovorna urednica