ISKUSAN SUDIJA KAO PERIĆ NE BI SEBI DOPUSTIO DA SVOJIM POSTUPKOM KRŠI ZAKON
Autor: NAP
Objavljeno: 07. Apr 2023. 13:04:35
Branko Perić, sudija Suda BiH prolazi golgotu, a nakon što je izdvojio mišljenje u slučaju 'Novalić i drugi'. Potpuno je jasno da napadi na 'neistomišljenike' su strategija koja već izvjesno vrijeme u javnom diskursu obeshrabruje ljude na velike misle ili djela.

No, šta kaže zakon niko do kraja ne precizira. Imamo paušalne ocjene neobjetkivnih ljudi.

Da li je zbilja prekršena tajnost postupka. Član 166 tretira 'Tajno zasjedanje'

"Vijećanje i glasanje obavlja se u tajnom zasjedanju. U prostoriji u kojoj se obavlja vijećanje i glasanje mogu biti prisutni samo članovi vijeća i zapisniča".

Ovo je član Zakona o krivičnom postupku BiH kojim je propisano da je zasjedanje javno.

Pravni ekspert Enver Išerić ističe da i zasijedanje vijeća prilikom donošenja odluke i jeste bilo tajno (bez prisustva javnosti) gdje su se članovi vijeća mogli slobodno iznositi i sukobljavati svoja mišljenja i stavove.

"I donesena je presuda većinom glasova. Međutim neki pravnici su stava da sudija Branko Perić, predsjednik vijeća, nije smio čitati izdvojeno mišljenje, da je riječ o profesionalnoj tajni izričito propisanoj zakonom, koja sudijama daje slobodu u vijećanju i glasanju. Međutim bilo bi dobro da neko kaže kojom odredbom zakona je to izričito zabranjeno. U zakonu, ako pravnu normu tumačimo jezički, piše da je zasjedanje na kojem se donose odluke tajno. I ta odredba zakona je ispoštovana.

I sam gospodin Perić je rekao da to nije do sada bila praksa suda i sudija, ali da će on ipak pročitati svoje mišljenje. Ja vjerujem da jedan tako iskusan sudija ne bi sebi dopustio da svojim postupkom krši zakon i narušava svoj profesionalni ugled. Koliko je meni poznato baš se sudija Perić od ranije zalagao za ovakvu praksu, koja je trebala detaljnije biti propisana zakonom, a što bi doprinijelo kvalitetnijem radu ukupnog pravosudnog sistema, a siguran sam i pravičnijim sudskim odlukama", istakao je Išerić. (A.Č.Z.)