SABOR ISLAMSKE ZAJEDNICE NEKAD I SAD
Autor: Muhamed Hodžić
Objavljeno: 23. May 2022. 13:05:28
Prema Ustavu Islamske vjerske zajednice u SFR Jugosaviji iz 1963. godine broj članova Vrhovnog sabora Islamske vjerske zajednice u SFRJ iznosio je 35 članova. Ove članove su birali sabori Islamske vjerske zajednice iz svojih sredina i to:

-Sabor IVZ u SR BiH, 13 predstavnika;
-Sabor IVZ u SR Srbiji, 12 predstavnika;
-Sabor IVZ u SR Makedoniji, sedam predstavnika;
-Sabor IVZ u SR Crnoj Gori, tri predstavnika.

„Najmanje jedna trećina članova Vrhovnog sabora Islamske vjerske zajednice treba, po mogućnosti da ima vjersku naobrazbu. Mandat članova Vrhovnog sabora Islamske vjerske zajednice traje dok novoizabrani sabori Islamske vjerske zajednice ne odrede nove članove“. (GHB, Arhiv IZ, zbirka varia, sign: V-33-9_1967).

Današnji Sabor Islamske zajednice u BiH ima 87 sabornika, od kojih 22 sabornika dolaze izvan BiH i to: Novi Pazar - 5 sabornika, Zagreb - 5 sabornika, Ljubljana - 3 sabornika, Njemačka - 2 sabornika, Sjeverna Amerika - 2 sabornika, Australija - 1 sabornik, Austrija - 1 sabornik, Švicarska i Francuska - 1 sabornik, Švedska, Norveška, Danska i Finska - 1 sabornik, Benelux, Velika Britanija i Irska - 1 sabornik.

Sabor je najviše predstavničko i zakonodavno tijelo Islamske zajednice. (www.islamskazajednica.ba)

Priredio: Muhamed Hodžić