PROMJENA USTAVA BOSNE I HERCEGOVINE JE IMPERATIV
Autor: Dragan Trogrančić, mr.ius.
Objavljeno: 13. Jun 2021. 01:06:46
DRAGAN TROGRANČIĆ, MR.IUS., Odjel za ustavno-pravna pitanja AIPUB-a: Cilj ovoga projekta je postizanje kritične mase za podršku Memorandumu AIPUB-a u bosanskohercegovačkom društvu i međunarodnoj zajednici, što bi prethodilo upućivanju inicijative u institucionalnu proceduru sa sigurnim ili velikim izgledom za usvajanje novog Ustava BiH.


Svjesni kompletne dekadencije bosanskohercegovačkog društva, hronične nejednakosti građana i naroda te političke, ekonomske, saobraćajne, socijalne i druge neefikasnosti dejtonskog ustrojstva Bosne i Hercegovine, promjena ustavnog uređenja BiH je postao IMPERATIV.

Intelektualci okupljeni oko Akademske inicijative za promjenu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine - AIPUB, smatraju da je neophodno BIH uvući u jedan vrtlog promjena na svim poljima kako bismo konačno postali jedno drušvo vrijedno očuvanja i spremno za tekuće, ali i nove izazove koje društvo nameće. Preduslov za bilo kakvu ozbiljnu promjenu je: promjena Ustava kao ishodišta svih ostalih promjena.
Postavlja se pitanje pronalaženja efikasne strategije da se BiH organizuje u funkcionalnu, demokratsku državu rabnopravnih građana i naroda.

Svi dosadašnji pokušaji bili su zasnovani na upućivanju inicijativa u pisanoj formi nadležnim domaćim i međunarodnim institucijama pri čemu se težište stavljalo na sam sadržaj teksta inicijative kao osnovnog problema.

Akademska inicijativa za promjenu ustavnog uređenja u Bosni i Hercegovini - AIPUB, svjesna realnosti u BiH, pitanje promjene ustava shvata kao sveobuhvatan i izvršiv projekat u kome se težište stavlja na aktivnoj pripremi javnosti, domaćih institucija i međunarodnih faktora.

Tek nakon obezbjeđivanja kritične mase koja garantira uspjeh inicijative, tekst će biti upućen u institucionalnu proceduru za usvajanje novog ustava u skladu sa Memorandumom AIPUB-a.
Čanovi AIPUBa svoju aktivnost promjene ustava i normalizacije odnosa u okviru BiH žele da provedu potpuno u skladu sa zakonom ne želeći da povrijede ničije vjersko, etničko, moralno niti bilo koje drugo dostojanstvo.

Iz tog razloga došlo je do mimoilaženja sa sličnim pokretima koji isključivo promjenu organizacije BiH vide u ukidanju entiteta, a pogotovo entiteta Republike Srpske pod pravnom prisilom, jer bi ista agresivna tranzicija vodila isključivom otporu većine srpskog stanovništva koje živi u BiH.
Dakle temeljni cilj ovo inicijative je funkcionalna država svih njenih građana bez obzira na mjesto življenja, religiju i nacionalnu pripadnost uz mirnu tranziciju postdejtonske BiH u funkcionalnu evropsku državu svih njenih građana.


Osnovni principi promjene Ustava BiH koji su definirani u Memorandumu AIPUB-a su fleksibilni i podložni su dijalogu i usaglašavanju od strane građana i svih relevantnih faktora sa ciljem što boljeg iznalaženja efikasnog rješenja.

Jedan od bitnih principa sadržan u Memorandumu je teritorijala reorganizacija BiH u četiri funkcionalne makro-regije (Sarajevska, Tuzlanska, Mostarska i Banjalučka) i nikako ne bi značila negiranje ničijeg prava niti dominaciju jednog naroda nad drugima.

Principi su jedino rigidni u svojim zahtjevima za boljim i pravičnijim sistemom koji, na našu žalost, ovakav kakav jeste jednostavno ne funkcionira.

Cilj ovoga projekta je postizanje kritične mase za podršku Memorandumu AIPUB-a u bosanskohercegovačkom društvu i međunarodnoj zajednici, što bi prethodilo upućivanju inicijative u institucionalnu proceduru sa sigurnim ili velikim izgledom za usvajanje novog Ustava BiH.
Potrebno je naglasiti da reforme ustava, odnosno ova inicijativa nisu usmjerene protiv vlasti, političkih subjekata, naroda, religija, niti iste imaju za cilj da se bave bližom i daljom istorijom, ratnim zločinima, negiranjem genocida, korupcijom, niti bilo kojom drugom devijacijom u našem društvu. Time se trebju baviti pravosuđe, politički subjekti, druge nevladine organizacije i sl.
Jedini strateški i legitimni cilj AIPUB-a je promjena ustava kako bi BiH postala demokratska i funkcionalna država svih njenih građana. To je jedino moguće postići teritorijalno-administrativnom reorganizacijom, te efikasnijom upravom i sistemom odlučivanja koji je sada nefunkcionalan upravo zbog više nivoa vlasti i zbog kompleksne ustavne, ali i administrativne organizacije BiH.