DOC. DR. ZEĆIR RAMČILOVIĆ govori o Bošnjacima, Makedoniji, Bosni, Sandžaku i predstojećim izborima u Makedoniji
BOŠNJACI MAKEDONIJE PODRŽAVAJU DRŽAVNIČKU I PROEVROPSKU PROGRESIVNU POLITIKU
Autor: Esad Krcić
Objavljeno: 24. Jun 2020. 17:06:32

DOC. DR. ZEĆIR RAMČILOVIĆ: Sa pravne strane danas Bošnjaci u Sjevernoj Makedoniji uživaju izuzetno visoka prava. Bošnjaci su ustavotvorni narod čime je zagarantovan naš identitet najvećim državnim aktom.Nakon višedržavne agresije na Bosnu i Hercegovinu i genocida nad Bošnjacima, situacija nije nimalo jednostavna. Zbog toga Bošnjaci Sjeverne Makedonije imaju razumijevanja za određenu inferiornost i odnos države Bosne prema njima. Zato prešućuju da upitaju šta je Bosna učinila za njih, već šta smo svi mi učinili za nju i za dobro svih Bošnjaka.
Za razliku od ranije, u proteklom periodu uticajem i radom akademika dr. Ferida Muhića, dr. Zećira
Ramčilovića, ali i drugih bošnjačkih faktora, posebno institucionalno kroz Parlament Makedonije po prvi put se vidjela proaktivna uloga predstavnika Bošnjaka.
Ustavnim promjenama dodat je član sa kojim država je dužna da brine, ne samo za Makedonce van njenih granica kao do sada, već i za druge ustavotvorne narode, uključujući i Bošnjake.
Bošnjaci.Net cijene da je odnos centralne vlasti koju predvodi SDSM jako pozitivan prema svim manjebrojnijim narodima. U ovom kontekstu naglašavamo, po prvi put Bošnjaci rukovode sa najznačajnijim institucijama i učestvuju u kreiranju državne politike, nešto što je do prije par godina bilo nemoguće i zamisliti.
Ramčilović kao zastupnik i potrpedsjednik Skupštine Makedonije nadmašio je lične, partijske i dnevnopolitičke interese ispred državnih. U svojim aktvnostima Ramčilović posebno poziva mlade da se obrazuju, da stiču znanja i vještine, da je to najbolji način da budu korisni sebi, svojoj porodici, svom narodu i državi u kojoj žive i rade.
Bošnjaci su narod koji ima državotvornu svijest i podržavaju državničke i proevropske progresivne politike koje zastupa koalicija „Možemo“.
Vanredni parlamentarni izbori u Sjevernoj Makedoniji koji su zakazani da 15. juli, su povod ovog razgovora za Bošnjaci.Net sa dr. Zećirom Ramčilovićem, u dosadašnjem sazivu zastupnikom i potpredsjednikom Skupštine Republike Sjeverne Makedonije.Mi, Bošnjaci Makedonije, Bosnu i Hercegovinu volimo i osjećamo je svojom domovinomDOC. DR. RAMČILOVIĆ: U nekoliko općina: Dolneni, Studeničani i Petrovac bosanski jezik je i službeni jezik. Imamo pravo na redovnu nastavu ne samo u osnovnom već i u višim stepenima obrazovanja, ukoliko ima dovoljan broj učenika da bi se formirala posebna paralelna...


DOC. DR. ZEĆIR RAMČILOVIĆ je doktor historijskih nauka, istraživač, političar, kulturni i javni radnik. Rođen je 1975. g. u Donjim Konjarama kod Skoplja gdje i danas živi. Njegovi roditelji su porijeklom iz Sandžaka, otac Hazir iz Lagatora kod Petnjice, a majka Kimeta iz Pljenibaba kod Tutina.
Osnovnu školu završava u Donjim Konjarama, a srednje obrazovanje u Skoplju. Diplomira i magistrira na Institutu za geografiju na Univerzitetu „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju, a još jedne magistarske studije Osmanistike završava na Univerzitetu „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji. U toku studija i nakon magistriranja svoj interes za nauku nastavlja samostalnim istraživačkim radom. Intenzivno proučava historijske i aktuelne procese i pojave u Republici Sjevernoj Makedoniji, sa posebnim akcentom na Bošnjake kao dio istih. U tom smjeru su i njegove aktivnosti i posvećenost za potpunu integraciju Bošnjaka u svim segmentima makedonskog društva, što je i odlučujući pridonijelo za izradu i odbranu doktorske disertacije o Bošnjacima Republike Sjeverne Makedonije u 2013. g. na Univerzitetu „Sv. Kiril i Metodij“.
Radio je kao profesor u nekoliko škola, a od 2015. g. je profesor u Institutu za nacionalnu historiju u Skoplju. Pored bosanskog, govori makedonski, engleski i turski.
Aktivno je uključen u nevladinom sektoru kao član i stručni saradnik organizacija koje se bave ljudskim pravima, obrazovanjem, kulturom i životnom sredinom. Prije nego se uključio u politički život RSM, bio je predsjednik Udruženja za kulturu, obrazovanje i održivi razvoj „Divan“ i podpredsjednik Udruženja za ujedinjenje Bošnjaka „Avaz“. Osim u spomenutim oblastima aktivno radi na promociji i afirmaciji sporta kod mladih, a inicijator je i jedan od osnivača FK „Donje Konjare“ i potpredskednik je istog.
Kao stručni saradnik iz oblasti kulture i historije bio je dio tima Biroa za razvoj obrazovanja u izradi prvog nastavnog programa za predmet „Jezik i kultura Bošnjaka“ za osnovno obrazovanje. Učestvovao je u osnivanju redakcije na bosanskom jeziku „Sehara“ na državnoj televiziji i bio dio iste u početku. Njegovo polje interesovanja je veoma široko, a izdvojili bi historiju, političku historiju, geografiju, demografiju, migracije, ljudska prava, obrazovanje, životnu sredinu i dr.
Učesnik je na više od pedeset domaćih i međunarodnih naučnih konferencija, simpozijuma i seminara. Rezultat cijelokupnog angažmana je više od pedeset objavljenih naučnih radova, recenzija, prikaza. Kruna njegovog istraživačkog rada je kapitalno djelo „Bošnjaci u Makedoniji tokom XX stoljeća, sa akcentom na kulturu i prosvjetu“.
Autor je i monografija „Poznati Bošnjaci Makedonije“, zatim „Makedonija u geografiji Al-Idrisija“, “Petrovec: jučer, danas i sutra”, “Riječi persijskog porijekla u makedonskom jeziku” i “Nadgrobni spomenici iz osmanskog perioda na prostoru Srednjih Konjara, Skopsko”.
Kao vrijedan društveni radnik na Lokalnim izborima 2013. g. izabran je za savjetnika u Općini Petrovac ispred nezavisne liste predložene od Grupe građana, a na parlamentarnim izborima 2016. g. kao dio Udruženja Avaz u Koaliciji za bolju Makedoniju izabran je i aktuelni je narodni poslanik i potpredsjednik Skupštine Republike Sjeverne Makedonije. Redovan je učesnik na debatama, tribinama, radio i tv emisijama kao dobar poznavalac i analitičar aktuelnih dešavanja u RSM i u regionu.
Oženjen je i otac dvoje djece.
Bošnjaci.Net: Gospodine Ramčiloviću, povod razovora su vanredni izbori u Sjevernoj Makedoniji koji će biti održani sredinom jula. Kao Bošnjak iz Makedonije, recite nam kako gledate na svebošnjačku suradnju, ali i odnos domovine Bosne i Hercegovine prema Bošnjacima van nje?
DR. RAMČILOVIĆ:
Bošnjaci su rasuti po cijelom svijetu i zbog toga je neophodno jačati veze i saradnju između Bošnjaka. Na žalost Bosna i Hercegovina, u velikoj mjeri zbog objektivnih i dobro poznatih razloga nije uspostavila kvalitetne veze i mehanizme za bolje povezivanje Bošnjaka i njihovu institucionalnu podršku u dijaspori. Bez obzira, mi Bošnjaci Makedonije, Bosnu i Hercegovinu volimo i osjećamo je za svoju domovinu, svoju maticu, a takva osjećanja gajimo i prema Sandžaku. Sa pojedincima iz različitih oblasti jačamo veze na polju nauke, književnosti, kulture, ali smatram da to nije dovoljno. Lično sam bio učesnik na više naučnih skupova u Bosni, Sandžaku, te projekta povezivanja književnika Bošnjaka dvaju država. Na žalost, kao što rekoh, institucionalna državna podrška Bosne nedostaje.

Bošnjaci.Net: Imali ste susrete sa najvećim zvaničnicima Bosne i Hercegovine, na čemu ste insistirali i da li su se dogodile neke promjene?
DR. RAMČILOVIĆ:
Da, imao sam u proteklom periodu susrete sa najvećim zvaničnicima Bosne i Hercegovine, tražio sam da iskoriste svoj uticaj za intenziviranje određenih procesa u Republici Sjevernoj Makedoniji (RSM). Nažalost, nije se desila neka kvalitativna promjena.

Bošnjaci.Net: Kako to komentarišete?
DR. RAMČILOVIĆ:
Vidite, svjestan sam da posebno politička situacija u Bosni nije nimalo jednostavna. Zbog toga Bošnjaci Sjeverne Makedonije imaju razumjevanja, nazovimo za tako inferioran odnos države Bosne prema nama. Posebno bi bila važna podrška naših napora za obezbeđivanje zagarantiranih mjesta za manjebrojnije narode u parlamentu. Ili na primjer ono što direktno zavisi od vlasti Bosne, najveća spona povezivanja između Bosne i Hercegovine i Republike Sjeverne Makedonije su upravo Bošnjaci, to mora natjerati nosioce vlasti u Bosni da naprave više napora u raspredjeli ambasadorskih mjesta da to mjesto bude popunjeno iz redova bošnjačkog naroda. Smatram da bi ta saradnja bila prirodnija.

Bošnjaci.Net: Kada ste već pomenuli Ambasadu BiH u Makedoniji, kakva je bila suradnja do sada?
DR. RAMČILOVIĆ:
Moram pohvaliti saradnju koju sam imao sa dosadašnjom ambasadoricom u Skoplju nje.e. Lepa Babić. Sa njom smo inicirali, a i doveli do realizacije više projekata, tačnije putovanja sa ličnim kartama, priznanje vozačkih dozvola, memorandumi o suradnji u kulturi i obrazovanju, te mogućnosti studiranja pod istim uslovima državljana Sjeverne Makedonije u Bosni i obratno.
To su još projekti koji još čekaju realizaciju kao što je avionska linija Skoplje - Sarajevo koja bi u mnogo čemu olakšala putovanja i veze između građana. Zatim otvaranje lektorata bosanskog jezika u Skoplju, i makedonskog u Sarajevu. O ovome pozitivno se gleda na našem univerzitetu, ali realizacija istog ide na bazi reciprociteta. Moram reći, nažalost, iz Bosne nedostaje aktivnija i brža realizacija pokrenutih inicijative.Bošnjaci.Net: Pored pomenutih nedostataka u realizaciji, nakvi su planovi u narednom periodu?
DR. RAMČILOVIĆ:
Očekujem da u narednom periodu otvorimo kulturno - informativne centre u Sarajevu i Skoplju i svakako unapređenje ekonomske saradnje između biznismena dvaju država. Jača bilateralna saradnja država, pomoći će i u jačanju naših relacija sa maticom i sa Bošnjacima Bosne i Hercegovine. Najzad zbog teške političke situacije u domovini ne trebamo se pitati šta je Bosna učinila za nas, već šta smo mi učinili za nju i za dobro svih Bošnjaka, ma gdje god bili i živjeli.

U Makedoniji nastava na bosanskom jeziku i izučava se predmet Jezik i kultura Bošnjaka

Bošnjaci.Net: Vratimo se Bošnjacima u Makedoniji. Kakav je u prošlosti bio bilo položaj našeg naroda u ovoj republici?
DR. RAMČILOVIĆ:
U prošlosti na prostoru današnje Republike Sjeverne Makedonije, kao i na ostalim prostorima koji su bili pod upravom Beograda, Bošnjaci su bili u nezavidnoj situaciji. Tek nakon samostalnosti Makedonije čiju su nezavisnost Bošnjaci podržali i masovno glasali na referendum, počinju pozitivni procesi za Bošnjake u Republici Sjevernoj Makedoniji. Činjenica je da se uradilo mnogo u zadnjem periodu. Bošnjaci nikada nisu bili integriraniji nego danas, afirmirani i prepoznatljivi. Ali, ljudska prava i položaj jednog manjebrojnijeg naroda shodno uslovima i potrebama uvijek se treba nadograđivati pravno i još važnije sa kvalitetnom implementacijom zakonskih propisa. Sa pravne strane danas Bošnjaci u Sjevernoj Makedoniji uživaju izuzetno visoka prava. Bošnjaci su ustavotvorni narod čime je zagarantovan naš identitet najvećim državnim aktom. To je otvorilo više procesa. Posebno je značajno istaći pravo obrazovanja na maternjem bosanskom jeziku, najprije uvođenjem predmeta "Jezik i kultura Bošnjaka", a zatim eksperimentalne, odnosno danas već redovne nastave na bosanskom jeziku.

Bošnjaci.Net: Zaista jeste pohvalno da Bošnjaci u Makedoniji mogu sticati obrazovanje na bosanskom jeziku. U kojim sredinama, odnosno općinama je službeni jezik bosanski?
DR. RAMČILOVIĆ:
U nekoliko općina: Dolneni, Studeničani i Petrovac bosanski jezik je i službeni jezik. Imamo pravo na redovnu nastavu ne samo u osnovnom već i u višim stepenima obrazovanja, ukoliko ima dovoljan broj učenika da bi se formirala posebna paralelna. Ali i dalje nastava na bosanskom se odvija u samo dvije škole. Imam obavezu reći, da u određenim sredinama Bošnjaci nisu izabrali nastavu na bosanskom jeziku, već smatraju da je dovoljno da se izučava samo predmet Jezik i kultura Bošnjaka. U prevazilaženju ove situacije, i ja i mnogi drugi smo uključeni, kako bi roditeljima objasnili značaj učenja na bosanskom jeziku za pravilan razvoj dijeteta i bolje sticanja znanja, ali i za očuvanje našeg bošnjačkog identiteta čiji ključni dio je upravo bosanski jezik. Dobro je da smo formalne uslove postigli i produžićemo dalje da radimo na tom planu. U oblasti obrazovanja moramno otvoriti katedru za oddelenske nastavnike na bosanskom jeziku na pedagoškom, a zatim i katedru na filološkom fakultetu, za šta će svakako biti potrebno vremena. U već pomenutim opštinama u praksi se malo upotrebljava bosanski jezik i sl. Pravična zastupljenost u administraciji još nije na potrebnom nivou, ali zbog mog i zbog angažmana cijele Vlade je znatno poboljšana. Pored ostalog veliki broj Bošnjaka živi u ruralnim sredinama i imaju i infrastrukturnih problema. Ono što moram napomenuti je da odnos centralne vlasti koju predvodi SDSM je jako pozitivan i zadovoljan sam i dinamikom radova na poboljšanju infratsrukture.

Bošnjaci.Net: Saznajemo da Bošnjaci imaju svoju redakciju na Javnom servisu, zatim Međunarodni Dan Bošnjaka, te obilježavaju druge važne datume iz historije Bosne i Bošnjaka?
DR. RAMČILOVIĆ:
Da, Bošnjaci imaju svoju televizijsku i radio redakciju na državnom javnom servisu. Imaju u Makedoniji svoj državni praznik "28. septembar - Međunarodni Dan Bošnjaka". Pored toga obilježavamo i druge važne datume; Dan genocida nad Bošnjacima, Dan zastave, Dan nezavisnosti i Dan državnosti Bosne i Hercegovine, Dan Sandžaka, i dr. Sve gore navedeno je prosljeđeno sa promocijama knjiga, izložbama, ali i folklornim večerima, konceratima, prijemima...Dan genocida u Srebrenici obilježavamo institucionalno i u kontinuitetu

Bošnjaci.Net: Pomenuli ste i Dan genocida nad Bošnjacima, a evo približava se 25. godišnjica od genocida u Srebrenici. Kako obilježavate 11. juli?
DR. RAMČILOVIĆ:
Posebno mjesto zauzima 11. juli i međunarodno obilježavanje Dana genocida u Srebrenici. Mi to radimo institucionalno u kontinuitetu od 2012.; Maršom mira, komemoracijom, posjete za građane Makedonije Memorijalnom centru žrtava genocida Potočari u Srebrenici i druge komemorativne aktivnosti.

Bošnjaci.Net: Dok ste bili odbornik u općini Petrovac i zastupnik u Parlamentu Makedonije usvojili ste još niz zakona?
DR. RAMČILOVIĆ:
Bilo je niz pozitivnih promjena koje su se desile u proteklom periodu u kojima sam dao značajan doprinos, najprije preko nevladinog sektora, zatim kao odbornik u Općini Petrovac, te kao narodni zastupnik u Skupštini Republike Sjeverne Makedonije i njen potpredsjednik. Prošle godine smo donijeli i novi Zakon o pravima manjebrojnijih etničkih zajednica. Također sa zadnjim ustavnim promjenama, na moj prijedlog i nekoliko kolega, usvojili smo i dodali član sa kojim je država po ustavu dužna da brine ne samo za Makedonce van njenih granica kao do sada, već i za druge narode koji su pomenuti u preambuli Ustava, uključujući i Bošnjake.

Bošnjaci.Net: Slušajući vas dočimo da je za Bošnjake pozitivna političko-društvena klima u Republici Sjevernoj Makedoniji, dodatno potvrđuje da ste vi kao Bošnjaka u dosadašnjem sazivu bili potpredsjednik Skupštine.
DR. RAMČILOVIĆ:
Da može se i tako posmatrati da je niz značajnih historijskih promjena, upravo taj pozitivan odnos prema Bošnjacima. Bit ću slobodan da kažem da sa svojim društveno-političkoim angažmanom direktno uticao da Bošnjaci dobiju šansu da izvršavaju najviše državne funkcije. To se odnosi i na moje mjesto potpredsjenika Skupštine RSM, što je po prvi put da neko ko nije Makedonac ili Albanac bude na ovako značajnoj poziciji, što me pravi jako ponosnim. Po prvi put u Vladi Makedonije imamo dva visoko pozicionirana Bošnjaka, ministricu za rad i socijalu Sanelu Škrijelj i zamjenik ministra za politički sistem Nedžada Mehmedovića, ali i nekoliko drugih finkcionera. Po prvi put Bošnjaci rukovode sa najznačajnijim institucijama, učestvuju u kreiranju državnih politika, što nikada nije bilo prije i što je do prije par godina nije bilo moguće i zamisliti. Najvažnije, pokazali smo da svoje funkcije, uključujući i moju, izvršavamo maksimalno profesionalno i da brinemo o državi i svim građanima.Bošnjaci.Net: Kako procjenjujete rad u mandatu zastupnika i potredsjednika Skupštine?
DR. RAMČILOVIĆ:
Ko prati prilike i dešavanja u Republici Sjevernoj Makedoniji složiće se sa mnom da je ovo bio najteži mandat u periodu od nezavisnosti do danas. I to se vidi po odlukama koje je aktuelni parlament izglasao. Uključio sam se u rad parlamenta u onim komisijama za koje sam imao znanja i iskustva da mogu da dam svoj doprinos, prvenstveno u Komisiji za obrazovanje, ali i u Komisiji za jednaka prava, Komisiji za lokalnu samoupravu, Komisiji za rad i socijalnu politiku i u Komitetu za odnose sa etničkim zajednicama. Posebno mi je drago što sam svojim stavovima, prijedlozima, ali i konstruktivnim kritikama inicirao i uradio pritisak da se naprave određene promjene. I ono što je jako važno, za razliku od ranije, možda po prvi put se vidjela jedna proaktivna uloga predstavnika Bošnjaka. Takvu ulogu je odigrao i akademik dr. Ferid Muhić koji je također uticao svojim radom na poboljšanju određenih zakonskih riješenja.

Miruh Behara

Bošnjaci.Net: Mimo ovih državnih komisija, da li ste bili u nekim drugim parlamentarnim grupama za širenje prijateljstva među državama, narodima?
DR. RAMČILOVIĆ:
Bio sam dio parlamentarnih grupa za prijateljstvo sa nekoliko država, od kojih i predsjednik Grupe za prijateljstvo sa Parlamentom Bosne i Hercegovine. Kao dio te grupe, bio sam dio nekoliko organizacija događaja, te delegacija i obostranih oko deset posjeta različitim povodom. Pored već pomenutog, jako je značajno ukidanje viznog režima i putovanje sa ličnim kartama sa Bosnom, kao i priznanje vozačkih dozvola, memorandumi o suradnji u kulturi i obrazovanju, ali i organizaciji Biznis foruma, formiranje makedonsko – bosanskog poslovnog kluba.
Inicirao sam obilježavanja genocida u Srebrenici u Parlamentu Makedonije i predvodio prvu državnu delegaciju na komemoraciji u Srebrenici 2017. g.
Zatim štampanje knjiga za predmet Jezik i kultura Bošnjaka i prijevoda knjiga za nastavu na bosanskom jeziku, uklanjanje pogrešnog termina ‘bošnjački jezik’, sa ispravnim terminom bosanski jezik u državnim institucijama i dr. Pored još nekih aktivnosti iz oblasti kulture, ali i infrastrukture gdje sam lobiranjem kod institucija, kao i amandmanski iz Budžeta svake godine obezbjeđivao dopunska sredstva za izgradnju puteva, vodovoda, kanalizacija u više mjesta. Posebno sam sretan za dva velika projekta, a to je nova Osnovna škola u Ljubošu u općini Studeničani i novi most u Donje Konjare u Opštini Petrovac.Bošnjaci.Net: Da li ste bili u prilici da nekada donosete teške odluke a da se možda kose sa stranačkom odnosno poslaničkom grupom sa kojim ste tijesno surađivali?
DR. RAMČILOVIĆ:
Sva neslaganja ostaju u sjenci moje odluke bez koje bi naša država ostala izolirana i sa unutrašnjim podjelama, koje su mogli dovesti u pitanje i njenu budućnost i postojanje. U tom periodu ja sam odlučio da ne poslušam stav svoje poslaničke grupe koji je bio vođen od uskopartijskih interesa i zajedno sa još nekoliko opozicionih poslanika podržali smo ustavne promjene sa kojim je naša država Makedonija u svom imenu dodala geografsku odrednicu “Sjeverna”.
Kao zastupnik nikada nisam i nkada neću staviti lične, partijske i dnevnopolitičke interese ispred državnih. I pored toga što je bilo najlakše stojati po strani, odlučio sam ponijeti odgovornost, donijeti tešku, ali racionalnu i ispravnu odluku u skladu sa svojim razmišljnjima, u skladu sa stavom bošnjačkog naroda, ali i većine poslanika Makedonaca u Parlamentu. Sa time je konačno bio priznat i zagarantiran makedonski identitet, makedonski jezik i narod, a Sjevernoj Makedoniji su se otvorila vrata EU i NATO-a. Od tada su moje aktivnosti bile usmjerene u kreiranju državnih politika, u pregovorima i komunikaciji sa međunarodnom zajednicom, aktivnosti koje su manje vidljive za Bošnjake, ali su intenzivne i jako značajne za budućnost svih građana naše države.

Bošnjaci.Net: Vladajuće parlamentarne stranke u Makedoniji i Skupština za 15. juli su zakazali izbore. Kako vidite buduću političku situaciju, a kako Bošnjake nakon izbora i gdje vidite sebe?
DR. RAMČILOVIĆ:
Živimo sa epidemijom koja je promjenila život cijele planete. U takvoj situaciji uvedeno je vanredno stanje, zatim su odloženi izbori, jer su život i zdravlje građana prioritet. Dugo vremena imamo nefunkcionalne institucije, raspuštena je Skupština i 15 jula smo zakazali izbore. To je jedini način sa kojim ćemo uskoro prevazići ovu veoma komplikovnu politička situaciju. Siguran sam da će građani RSM i u ovoj situaciji donijeti pravilnu odluku sa kojom će podržati one koji su stabilizirali i integrirali državu u NATO i EU i koji se bore sa epidemijom, odnosno podržaće Koaliciju “MOŽEMO” koju predvodi SDSM, zato što zanju da ćemo mi u svakom segmentu unutar države i na međunraodnom planu voditi državu ka prosperitetu.
Općenito moj angažman u narednom periodu je na prvom mjestu „integracija“ u punom smislu te riječi. Odnosno integracija Bošnjaka u makedonskom društvu na unutrašnjem planu i nakon NATO-a, integracija naše države u EU na međunarodnom planu.
Moj angažman biće u tom smjeru kao kontinuitet od onog što sam započeo u proteklom periodu. Posebno mi je drago što je moj dosadašnji rad i podrška Bošnjaka i građana velika i prepoznata.
Shodno izbornom modelu sam sasvim logično produžio saradnju sa strankom SDSM i na njenoj koalicijskoj listi MOŽEMO sam kandidat za poslanika. Ova stranka se u proteklom periodu dokazala kao iskreni borac za jednakvost građana i iskreni borac za članstvo u NATO i EU. Pored toga od značaja za sve građane je promjena izbornog modela i uvođenje garantovanih mjesta za manjebrojnije zajednice, odnosno i za Bošnjake.

Jačat ći povezivanje Bošnjaka sa Bošnjacima u zavičaju, Bosni i Hercegovini i dijaspori, te intenzivniju saradnju Republike Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine

Bošnjaci.Net: Šta smatrate da je u budućem vremenu izazov za Bošnjake u Makedoniji?
DR. RAMČILOVIĆ:
Pored reformskih zakona i otvaranje poglavlja za pregovore sa EU, ovo je po meni najveći izazov sa kojim bi i Bošnjaci dobili na težini u političkom smislu. Svakako, dobar dio prioriteta i planova već sam pomenuo u toku razgovora i isti će ostati u kontinuitetu za rad i djelovanje, kako na polju obrazovanja, kulture, jezika, pravične zastupljenosti u administraciji, tako i u pogledu poboljšanja infrastrukture i uslova za život u sredinama gdje žive Bošnjaci.
Sa istim intenzitetom produžiću i sa aktivnostima koji će jačati povezivanje Bošnjaka sa Bošnjacima u zavičaju, Bosni i Hercegovini i dijaspori, te još intenzivniju saradnju Republike Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine.Bošnjaci.Net: Je li vas politika odbila od naučnog rada i šta bi ste poručili našim mladima?
DR. RAMČILOVIĆ:
Zbog političke zauzetosti ima određenih preklapanja i ometanja, ali ću nastaviti sa svojim naučnim radom i stvaralaštvom. Jer ipak to je ono što radim sa najvećim zadovoljstvom i to je dugoročno najbolji način za prosperitet. Zato ovim putem pozivam mlade da se obrazuju, da stiču znanja, zvanja i vještine, to je najbolji način da budu korisni sebi, svojoj porodici, svom narodu i državi u kojoj žive i rade.
Kao što rekoh, drago mi je što je moj rad i angažman prepoznat od strane svih građana, posebno od Bošnjaka koji me podržavaju, ali i koji podržavaju uspjesne državničke politike koje vodi SDSM.

Bošnjaci.Net: Za kraj ovog razgovora...
DR. RAMČILOVIĆ:
Pozivam sve Bošnjake u Makedoniji, sve građane da na sljedećim izborima zaokruže broj 3 i glasaju za Koaliciju MOŽEMO i SDSM. Bošnjaci su narod koji ima državotvornu svijest i podržavaju državničke i proevropske progresivne politike, a ovog momenta to će uraditi glasanjem Koalicije „MOŽEMO“.