Ovaj težek i brižljiv zadatak je izazov kome ne mogu odoliti!
MALE SKROMNE MISLI NA VELIKU USPOMENU
Autor: Mehmed Meša Delić
Objavljeno: 29. Jun 2009. 10:06:53
Mehmed Meša Delić: Muhammed a.s. je nadišao vrijeme, ovjekovječio svoj život Allahovom Riječju, i polahko stasao uzdižući se i pružajući zaštitu svjetovima svojim moćnim granama Islama.
U okeanu događaja stajao je Muhammed a.s., junak duha, izuzetno plemenitog pogleda, blistajući uzvišenošću i čovječnošću, poput čvrste granitne stijene o koju se odbijaju valovi džahilijjeta i moralne tame, odzvonjavajući prostranstvima olujne noći i gubeći se u eru prošlosti.
Potrebna je velika vještina i talenat, da se piše o Časnom Kur'anu i Muhammedu a.s..
O našem Poslaniku Muhammedu a.s. je mnogo i mnogo pisano, a vjerujem da neće nikada ni prestajati, ipak, kada sumiramo sve šta je u tim pisanjima o njenu rečeno, vidjećemo da je to jedan neznatni dio naspram onome što o njemu govori Kur'an.
Naučio sam u ranoj mladosti da je život Muhammeda a.s. bez sumnje veoma važan za svakog Muslimana, ideal i model kome svaki pojedinac mora težiti.
Njegov karakter je bio plemenit, njegovo ponašanje savršeno. „... izvanrednog morala i dobrote karaktera.“ On je bio „heroj heroja.“
Na ovaj svijet je došao u vrijeme koje je bilo vrlo nepovoljno za izrađivanje karaktera.

Ako pogledamo u historiju čovječanstva, to ćemo najbolje vidjeti. Iz nje ćemo dobiti pravu sliku stanja ljudske zajednice u času njegovog dolaska na ovaj svijet.
Prošao je kroz siromašan život koji običan čovjek ne može podnijeti. U tim uslovima stasao je i skladno rastao veliki čovjek i državnik, nada budućnosti.

Podsjećao je na gordi, visoki uzdignuti izdanak hrasta koji je već u ranoj mladosti nadživio smrtonosne oluje i gromove muštričkih prezira, u njima ojačao, uprkos vihorima propasti i gudurama nedaća, te sve smjelije, dublje i čvršće prodirao žilama u pješčano i stjenovito tle...

Iako biva šiban nedaćama i kišama teškog života u svemu je ustrajao, a njegovo tijelo, krv, damari, srce, duša, um i razum, postaše postelja mehka u kolijevci istine i vjere – Islama.

Iz te male kolijevke izraste i još raste velika istina i vjera Islam, a koja se prostire širom merdijana kao najljepši tepih u dvorima u koje i meleci navraćaju.
Muhammed a.s. je nadišao vrijeme, ovjekovječio svoj život Allahovom Riječju, i polahko stasao uzdižući se i pružajući zaštitu svjetovima svojim moćnim granama Islama.

U okeanu događaja stajao je Muhammed a.s., junak duha, izuzetno plemenitog pogleda, blistajući uzvišenošću i čovječnošću, poput čvrste granitne stijene o koju se odbijaju valovi džahilijjeta i moralne tame, odzvonjavajući prostranstvima olujne noći i gubeći se u eru prošlosti.

Zasjao je zlatni trag zvijezde sa istoka u biću koje tokom čitave svoje mladosti živjaše u plamenu žudnje za spoznanje istine i koji nad ruševinama čovječanstva istraživaše pravi smisao ljudskog bitisanja.

Bježeći iz svijeta kumira u pećinu Hira, na trenutke bi se vinuo u beskraj vremena i prostora, osjetio Allahovu blizinu, i nadahnut duhom i nurom Njegovim spoznavao puni sklad između Allahove Riječi i prirode, osjetivši na horizontima svojih poslaničkih vidika božansku melodiju, koja tajno i duboko pusti korijen u njegovu dušu, i jednog dana, u tamnom lavirintu ljudskog bitisanja, na vidjelo dana istjera svoj ljupki cvijet spasa, šireći blagotvorni miris oko sebe, i nadahnjujući čovječanstvo duhom Allahove vjere – Islama.

Prožet jadom potlačenih, bijednih i usamljenih, problematikom ljudskog postojanja, i čežnjom za davanjem nekog novog smisla čovječijem životu koji je postao besmislen, prodro je srce čitavog čovječanstva, usađujući tamo, duboko, u duh svijeta, Kur'an.
Snagom duha i neumoljivim mačem Islama – riječima LA ILAHE ILLELLAH MUHAMMEDUN RESULLAH osvajao je kontinente, plijenio ljudska srca i krčio put Istini, od Boga mu objavljenoj. (Oni koji se boje istine žele da ga omalovaže). Izgarao je u žaru La Ilahe Illellah Muhammedun Resulullah.

Srce bi mu se iznenada steglo kada bi ugledao Arapa koji je na svoj razvrat stao kao da je stijena, i koji je truhnuo u moru poroka.

Pa ipak bi se razveselio kada bi ga dodirnula riječ Allah, zaigralo bi nekoliko slova, zaigralo bi u njegovoj duši dotičući skrivene žice, i jedan obljesak zlatnog traga opet bi postajao vidljiv. To osjećanje bi zasjalo i vodilo ga svojim zlatnim tragom dalje, Allahu. Tada bi Resul dizao mač Allahove istine protiv ogavnih oltara, suprostavljajući se glupim i zaostalim idolima zadovoljstva, rušeći nurom Allahovog htjenja sva lažna božanstva i idole savremenosti.

Sačuvao je čovječanstvo od moralne smrti kojoj se bilo tako približilo, pa je trebalo da nastupi samo mali potres da bi se srušio i kao truhli panj raspalo.
U dnu njegova srca na do tada još gipku dušu, gdje je priroda upisala neizbrisiva slova i riječi mudrosti, Svemogući Allah udari pečat Istine i gle: na svijet dođe čovjek bez slabosti, vrlina bez licimjerstva, ličnost čiji su govori uvijek bili iskreni i jednostavni, čija su dijela uvijek odgovarala riječima, ličnost koja pretstavlja savršeno uravnoteženje materije i duha, potpun sklad htjenja i mogućnosti...

Zato je bio i suviše jak i čvrst, odviše skroman i bogat dugom, uvijek pošten, čedan, iskren i vrlo pravedan. Cijelokupna mu je pojava zračila snagom, a u isto vrijeme blagošću i dobrotom. Prema svakome je bio blag i nikada nije nikoga grdio. Bio je odvađan i srčan, darežljiv i blizak Bogu. U dobru Allahu zahvalan, u mukama strpljiv i nepokolebljiv.

Unatoč tešjkim iskušenjima koja je neprestano podnosio, zadržao je nepokolebljivu odlučnost u požrtvanoj borbi za pobjedu Allahove Riječi.
Zračio je uljudnošću, blagošću, skromnošću, pravednošću, dobrotom, istinoljubljivošću i služio je kao primjer u svakom pogledu.

Finoća njegove ličnosti i naravi tako je daleko doseglo da bi iz samog susreta sa njim u oku sagovornika zablistala suza radosti, jer su iz njega izvirale ugodne misli kao džennetski izvori božanskog nadahnuća kao iskra tajanstvenog, nedokučivog svijeta u zdravom razumu.

Njegov život je svjetiljka koja sija od iskona, jer ju je božanska volja od ikonskog svijetla zapalila...
Ma šta da se o njemu kaže to je malo, jer on svojoj misli i svojim djelima nadvisuje sve naše nemoćne riječi, ispisujući epopeju pobjeda Allahove Riječi i svega onoga što je vrijedno, jer Muhammed a.s. nije čovjek svakidašnjice, jedan od onih koji se gubi u talasima događanja i koji ne prestavlja ništa drugo nego pijesak na morskom žalu ili rasprštene kapljice pri udaru talasa.

Riječ je o dragulju čovječanstva... O čovjeku koji je umro da služi Allahu i koji je bio moćan da odbije zlo i nepravdu, da brani Božiju Riječ hrabro, neustrašivo i viteški, ali uvijek čovječno i moralno.
U tome je ležala njegova snaga i vrlina, tu je bio nesalomljiv i nepodmitljiv, tu je njegov karakter bio pravoliniski...
Blagoslov Muhammedov a.s. donosi raspoloženje svjetovima kao što povjetarac donosi život ružama.

On cijelom čovječanstvu dostavi savršenu i svevremenu vjeru, on uspostavi najpravedniji i idealan način uprave, on istinu na vidjelo dana iznese i objelodani je, on obnovi sjelokupni život svih svjetova u svakom pogledu. Velike su zasluge Božijeg Miljenika!

Najveći pobornik socijalne pravde na svakom koraku je širio čovjekoljublje, propovjedao samoodricanje, pomaganje i zaštitu nevoljnika.
Donio je vjeru Islam, uništio idolopoklonstvo, ujedinio zavađena plemena i narode, dokinuo međusobne razlike i izjednačio sve ljude pred Bogom, uspostavio red i mir na Zemlji, uspostavio blagostanje i zaštitu siromaha, udario temelje islamskom moralu, nauci, kulturi...

Učenje sa kojim je istupio na svjetsku pozornicu obuhvata sva područja ljudskog života: vjerovanje, duhovni život, moral, ekonomiju, politiku...
Pa zar onda Muhammed a.s. nije jedinstven primjer u povjesti čovječanstva, i zar nije najzaslužniji i najveći čovjek svijeta? Zar on nema najviše prava da se oživljava uspomena na njega i njegov časni lik
I dok među nama bude živjela iskra uspomena na njega i njegova djela i to ne samo u riječima nego i u osjećajima i djelima, dotle možemo vedra i ozarena pogleda gledati u našu budućnost...

Hvala Bogu Gospodaru Svjetova!
Tebe, Bože, slavimo,
Tebi, se za pomoć obraćamo,
A Muhammedu –
Neka ga Bog štiti i čuva-
Dugujemo poštovanje i zahvalnost
Za sve što je učinio za dobro čovječanstvu...

AMIN!!