O P T U Ž U J E M !
Autor: Akademik prof. dr. Adamir Jerković
Objavljeno: 28. Oct 2023. 14:10:29
Optužujem političko i vojno-obavještajno rukovodstvo Države Izrael za neviđeno nasilja i teror nad narodom Palestine u napadnutoj Gazi, koji su proizveli ratni zločin i zločin protiv čovječnosti sa elementima genocida i potpunim urbicidom. Spisak nije konačan.

1. Benjamin Netanyahu, premijer;
2. Yoav Gallant, ministar odbrane;
3. General pukovnik Herzi Halevi, načelnik Štaba izraelskih odbrambenih snaga;
4. Itamar Ben-Gvir, ministar nacionalne sigurnosti;
5. Naftali Bennett, bivši premijer i član sadašnje Vlade za vanredne situacije;
6. I ostali članovi izraelske Vlade za vanrednu situaciju
7. David „Dadi“ Barnea,šef obavještajne službe Mossad;
8. Ronen Bar, šef obavještajne službe Shin Bet;
9. Ghassan Alian (Hasan Alian), general-majora Izraelskih odbrambenih snaga,
10. Nepoznati oficir za urbicid u Gazi
11. I druga lica odgovorna za ratne zločine nad narodom Gaze odnosno Palestine.

Optužujem za podsticanje na terorizam i zločine nad civilima. Spisak nije konačan:
1. Joseph Czuba,za ubistvo palestinskog dječaka u Čikagu sa 26 uboda;
2. Lehi Ezra Yachin, 95 godina za podsticanje na terorizam
3. I drugi.


Napad Palestinaca na Izrael posljedica je surove okupacije, terora i pokušaja istrebljenja ovog naroda od strane jevrejske države u dugom vremenskom periodu sa punim intenzitetom. Od 1948. godine traje raseljavanje lokalnog stanovništva u smislu protjerivanja Arapa i naseljavanja jevrejskih doseljenika na palestinsku zemlju.

Vlastita država za Palestince je njihovo nedodirljivo i sveto pravo i niko ga ne smije dovoditi u pitanje.

U osveti koja je uslijedila nakon palestinskog napada početkom oktobra 2023. godine Izrael pokušava uništiti Gazu sa smrtnim epilogom za hiljade njenih stanovnika ne obazirući se na apele svijeta koji traži zaustavljanje ove neprimjerene agresije.


Ratni zločini se moraju zaustaviti bez obzira što Izrael ima apsolutnu javnu, političku i vojnu podršku zapadnog svijeta za počinjenje ovog nečovještva i varvarstva neviđenenog od II svjetskog rata.

Pozivam stoga sve kojima su istina i pravda na srcu da dokumentiraju ratne zločine koje su učinili ili čine pripadnici izraelske države odnosno vojske i policije nad narodom Gaze i Zapadne obale, uz učešće obavještajnih službi Mossad i Shin bet. Iako Međunarodni krivični sud nema ovlasti da procesuira Izrael po optužbama za zločine počinjene na okupiranim i blokiranim palestinskim teritorijama, jer prema tumačenju Zapada ne postoji država Palestina, neophodno je formirati međunarodni dokumentarno-istraživački tim koji će potpuno odgovorno i nepristrasno blježiti zločine u Gazi odnosno Palestini. Neophodno je hitno prikupljanja dokaza o počinjenim ratnim zločinima nad narodom Gaze koji će dovesti do kažnjavanja odgovornih političara, oficira i vojnika. Zbog masovnog ubijanja Palestinaca zločini protiv čovječnosti u Gazi slični su holkaustu nad Jevrejima prije 90 godina, srpskom granatiranju Sarajeva i masovnom ubijanju civila u Srebrenici (Bosna i Hercegovina) prije tri decenije.

Optužujem Izrael za neselektivno ciljanje i ubijajanje civila. U otvorenom zatvoru, veličine svega 600 km2, getoizirano živi 2,3 miliona Palestinaca na koje je dosad ispaljeno 10.000 ubojnih raketnih sredstava i ubijeno na hiljade ljudi (7.703 do danas). Optužujem Izrael za intenziviranje zračnih napada i razaranje preostalih gradskih četvrti.

Optužujem Izrael zbog gađanja bolnica i skloništa Ujedinjenih nacija.

Optužujem Izrael za kulturni genocid u uništenje deset džamija među kojima i Al-Omari u sjevernom Pojasu Gaze i oštećenje desetke islamskih bogomolja i kršćanskih hramova. Među njima je 7 historijskih džamija i Grčku pravoslavnu crkvu Svetog Porfirija jednu od najstarijih na svijetu.
Izrael namjerno produbljuje patnje civila u Gazi pod firmom da ratuje sa Hamasom, a u stvari je u sukobu sa cijelim palestinskim narodom. Izrael želi definitivno uništiti ili raseliti Palestince od kojih je oteta njihova zemlja uz međunarodnu pomoć i podršku zapadnih zemalja. Uništeno je 29.000 kuća, a prema podacima zbog napada Izraela milion i po ljudi je u zbijegu.

Optužujem Izrael zbog ultimatuma civilima u Gazi da se presele što je potpuno neprihvatljivo sa stanovišta međunarodnog prava koje se protivi deportiranju ljudi iz njihove domovine. Aktivnost usmjerena u tom pravcu je protuzakonita.

Cijela enklava u Gazi je podvrgnuta blokadi i doživljava tešku humanitarnu krizu bez struje, vode i hrane, goriva i medicinskih potrepština. Optužeujem Izrael zbog zabrane isporuke humanitarne pomoći što je protivno međunarodnom pravu.

Optužujem Izrael i za druge ratne zločine koji će biti zabiljkeženi.

I pored komunikativnih restrikcija nijedna vlada u budućnosti neće moći da opravdava zločin počinjen u Gazi i Palestini. Podržavanjem izraelskog barbarstva od strane Zapada ugrožava se demokratska vizija svijeta i polako otvaraju vrata terorističkim aktivnostima pred kojima nema sigurne zaštite. Ljudskoj civilizaciji prijeti opasnost da uđe u dugotrajni mrak iz kojeg će teško pronaći izlaz.
Moramo biti zabrinuti zbog potpunog gaženja ljudskih prava u Gazi. Pri tom, moramo biti odlučni da ovaj zločin ne prođe nekažnjeno i nezainteresirano od strane progresivnog svijeta. Svakome, pa i Izraelu, mora biti jasno da nijedna zemlja nije iznad međunarodnog humanitarnog prava.

Osvetničku akciju Izraela u kojoj se teroriše cijeli palestinski narod u Gazi treba pod hitno zaustaviti, a zločince primjereno kazniti.

Još jedanput molim da dokumentirate sve zločine, a društvene mreže da prenesu ovu optužbu. Javite mi se putem ove društvene mreže.

Akademik prof. dr. Adamir Jerković

Sarajevo, 27.10.2023.


(Autor je bio savjetnik predsjednika Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića)


I ACCUSE!

I accuse the political and military-intelligence leadership of the State of Israel of unprecedented violence and terror against the people of Palestine in the invaded Gaza, which produced a war crime and a crime against humanity with elements of genocide and complete urbicide. The list is not exhaustive:
1. Benjamin Netanyahu, Prime Minister;
2. Yoav Gallant, Minister of Defense;
3. Lieutenant General Herzi Halevi, Chief of Staff of the Israeli Defense Forces;
4. Itamar Ben-Gvir, Minister of National Security;
5. Naftali Bennett, former prime minister and member of the current government in charge of emergencies;
6. Other members of the Israeli Government in charge of emergencies;
7. David "Dadi" Barnea, head of Mossad intelligence;
8. Ronen Barr, head of Shin Bet intelligence;
9. (Major General) Ghassan Alian is an Israeli-Druze officer in the IDF and the current head of the Coordinator of Government Activities in the Territories;
10. Unknown officer, The Israel Defense Forces (Izraelske odbrambene snage).
11. Other individuals responsible for war crimes against the people of Gaza and Palestine.

I accuse the following individuals of inciting terrorism and crimes against civilians. The list is not exhaustive:
1. Joseph Czuba, for killing a Palestinian boy in Chicago with 26 stab wounds;
2. Lehi Ezra Yachin, 95 years for inciting terrorism;
3. And others.

The Palestinian attack on Israel is a consequence of the cruel occupation, terror, and attempts to exterminate this people by the Jewish state for a long time with full intensity. Since 1948, the displacement of the local population has been ongoing, involving the expulsion of Arabs and the settlement of Jewish settlers on Palestinian land.

A state of their own for the Palestinians is their inviolable and sacred right, and no one should question it.

In the revenge that followed the Palestinian attack in early October 2023, Israel is trying to destroy Gaza with a fatal epilogue for thousands of its inhabitants, ignoring the appeals of the world asking for an end to this inappropriate aggression.

War crimes must be stopped, even though Israel has the absolute public, political, and military support of the Western world for committing this inhumanity and barbarism unseen since World War II.
I, therefore, call on everyone who values truth and justice to document the war crimes committed by members of the Israeli state, including the army and police, against the people of Gaza and the West Bank, with the participation of the Mossad and Shin Bet intelligence services. Although the International Criminal Court does not have the authority to prosecute Israel on charges of crimes committed in the occupied and blocked Palestinian territories because, according to the interpretation of the West, there is no state of Palestine, it is necessary to form an international documentary-research team that will fully, responsibly, and impartially report the crimes in Gaza and Palestine. It is necessary to urgently gather evidence about the war crimes committed against the people of Gaza, which will lead to the punishment of the responsible politicians, officers, and soldiers. Because of the mass killing of Palestinians, the crimes against humanity in Gaza are similar to the Holocaust against the Jews 90 years ago, the Serbian shelling of Sarajevo, and the mass killing of civilians in Srebrenica (Bosnia and Herzegovina) three decades ago.

I accuse Israel of indiscriminately targeting and killing civilians. In an open prison, the size of which is only 600 km2, 2.3 million Palestinians live in a ghetto, at which 10,000 deadly rockets have been fired so far, and thousands of people have been killed (7,703 to date).
I accuse Israel of intensifying airstrikes and destroying the remaining neighborhoods of the city.
I accuse Israel of targeting United Nations hospitals and shelters.

I accuse Israel of cultural genocide in the destruction of ten mosques, including Al-Omari in the northern Gaza Strip, and the damage to dozens of Islamic places of worship and Christian temples. Among them are 7 historic mosques and the Greek Orthodox Church of Saint Porphyry, one of the oldest in the world.


Israel is deliberately exacerbating the suffering of civilians in Gaza under the guise of waging war with Hamas, when in fact it is in conflict with the entire Palestinian people. Israel wants to definitively destroy or displace the Palestinians who were robbed of their land with international help and support from Western countries. So far, 29,000 houses have been destroyed, and according to the data, one and a half million people are on the run due to the Israeli attack.
I accuse Israel of giving the civilians in Gaza an ultimatum to relocate, which is totally unacceptable from the point of view of international law, as it goes against deporting people from their homeland. Activities aimed at this are illegal.

The entire Gaza enclave is under blockade and is experiencing a severe humanitarian crisis without electricity, water, food, fuel, and medical supplies. I accuse Israel of banning the delivery of humanitarian aid, which is against international law.

I accuse Israel of other war crimes that will be documented.

Despite communication restrictions, no government in the future will be able to justify the crime committed in Gaza and Palestine. By supporting Israeli barbarism on the part of the West, the democratic vision of the world is being threatened, and they are slowly opening the door to terrorist activities against which there is no safe protection. Human civilization is in danger of entering a prolonged darkness from which it will be difficult to find a way out.

We must be concerned about the complete trampling of human rights in Gaza. At the same time, we must be determined that this crime does not go unpunished and without the due interest of the progressive world. It must be clear to everyone, including Israel, that no country is above international humanitarian law.

Israel's retaliatory action, which terrorizes the entire Palestinian people in Gaza, should be stopped immediately, and the criminals should be adequately punished.

Once again, I am asking you to document all the crimes and to share this accusation through social networks. Contact me through this social network.
Academician Dr. Adamir Yerkovich

Sarajevo, October 27th, 2023

(The author was an adviser to the President of Bosnia and Herzegovina Alija Izetbegovic)