Nakon srpskog genocida nad Bošnjacima, kontinuitet pljačke imovine
KONTINUITET BESPOŠTEDNE PLJAČKE BOŠNJAČKE IMOVINE
Autor: Zijad Bećirević
Objavljeno: 04. Jan 2023. 15:01:46
Otimačina BiH imovine

Otimačina BiH imovine se nastavlja, traje i ne prestaje. Ne vidi joj se ni kraj ni početak. Vrši se kontinuirano, u etapama. Radikalnije je započeto i provedeno za vrijeme Kraljevine SHS, perfidno nastavljeno u SFRJ, surovo i nasilno tokom agresije 1992-1995, a otvoreno i beskrupulozno vrši se u Dejtonskoj BiH u Rs uz asistenciju MZ-e. A kad vlast krade, onda svi kradu?!


Na isteku prošle godine Narodna skupština Rs ponovo je 28.12. 2022. po hitnom postupku usvojila neustavni Zakon o nepokretnoj imovini. Ovaj Zakon (koji je već jednom dondesen i poništen), kako se navodi, odnosi se na nepokretnu imovinu koja je upisana kao svojina subjekata u javnim evidencijama, za koje je nadležna Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. A to znači mogu oteti svakom sve što žele. To i čine. Na to OHR, PIC, Međunarodni predstavnik Schmidt, nisu ni trepnuli. Rekli samo ono što svi znamo, da je to protuustavno. Šta ih je briga, nije njihovo. Treba ih natjerati da rade, ili se od njih ograditi. Ako se to ne uradi ostaćemo bez Bosne a Bosna bez Bošnjaka.

Atakovanje na državnu imovinu

Na osnovu odluke Visokog predstavnika pravo raspolaganja državnom imovinom je pod zabranom od marta 2005.godine. Vlasti Rs se na to nisu obazirale, već nastavile otimati društvenu, državnu, privatnu, pokretnu i nepokretnu imovinu. Uprkos upozorenju Vijeća za implementaciju mira (PIC) da je državna imovina pod zabranom Narodna skupština Rs je 6. jula 2010.g. razmatrala status državne imovine na području Rs i dala vlastima odriješene ruke da mogu nastaviti otimačinu.

Dana 23.12.2009. g. OHR je utvrdio spisak državne imovine BiH kojim su obuhvaćene zgrade, šume, zemljišta na svega 351 km2, što čini svega 1,27% površine. U ovih 1,27% spada imovina koju je koristila JNA (kasarne, aerodromi, zemljišta i zgrade ustanova), te imovina bivše SFRJ koja je dodijeljena sukcesijom. Tim popisom OHR ne samo da nije obuhvatio svu imovinu na području države, već je pogrešno tretirao društvenu i državnu svojinu. Time je pružena mogućnost Rs da legalizuje otimačinu 98% državne imovine, sa kojom bi državi BiH pripale samo lokacije na kojima su državni objekti, a sve drugo bi pripalo entitetima, kantonima i opštinama.

Na ovoj način Ured visokog predstavnika OHR pomogao je otimačinu državne imovine i razgradnju BiH. Iako je Dejtonskim ugovorom jasno naznačeno da je državna imovina vlasništvo države BiH, PIC preko OHR-a insistira na dogovoru o podjeli tih 1,27%, sa težnjom da se vlasništvo nad državnom imovinom prenese na entitete. Time bi entiteti postali važniji od države.

Bez državne imovine nema ni državne teritorije, odnosno nema države. Insistiranje na Dogovoru o državnoj imovini slabi državne a jača entitetske institucije i vodi razgradnji i uništenju BiH države, ali i uništenju Bošnjaka kao naroda.

A bez vlasništva nad imovinom država gubi suverenitet, ne može da se zadužuje niti može biti garant za međunarodne zajmove.

Na takav način stečenom imovinom entiteti bi postali države, a granice entiteta bi dobile karakter državnih granica. To bi omogućilo Rs da se spoji sa Srbijom, a zagovornicima Herceg Bosne bi omogućilo da Neum spoje sa Hrvatskom. Bio bi to kraj države BiH.

Otimačina imovine u vrijeme Kraljevine SHS

Po popisu od 1910.g. koji je izvršila Austro-Ugarska Bošnjaci su imali 91,1% posjeda, Srbi 6%, Hrvati 2,6% i ostali 0,3%.

Već na početku stvaranja Kraljevine SHS bosansko - hercegovačkim Srbima je uspjelo da se dočepaju muslimanske zemlje. Prvom agrarnom reformom 1918.g. i 1919. Bošnjacima je oduzeto 1,175.305 hektara poljoprivrednog i šumskog zemljišta, a od akcionarskih društava, banaka i drugih institucija oduzeto je 110.922 ha ili ukupno 1,286.227 ha. Od te otete zemlje tokom 1918/1919. dodijeljeno je srpskim familijama naseljenika, kolonizatora 249.518 ha, kojim je jedan milion Srba postao vlasnikom Bošnjačke zemlje. Dakle, 1918 i 1919. u Kraljevini SHS Bošnjacima je oduzeto 1,924.307 ha i podijeljeno na 614.603 pretežno srpske obitelji, čime je u zemljišni posjed ušlo 2,450.000 Srba. Opljačkana površina zemlje činila je 23% ukupne površine Bosne i Hercegovine, odnosno 38,8% poljoprivrednog zemljišta (od čega 52,8% obradivog i 7,8% šumskog).

Provođenje agrarne reforme trajalo je deset godina, jer je zadiralo u interese mnogih stranaka i ličnosti. Uredba o agrarnoj reformi često se mjenjala po volji vladajućih krugova, a smetalo je i to što je spahijama ostavljen veliki zemljišni maksimum.

Na Trećoj zemaljskoj konferenciji u Beogradu decembra 1923.g. donijeta je Rezolucija o agrarnom pitanju u Jugoslaviji, koja je potvrđena na Trećem Kongresu KPJ u Beču 1926.g. Po tadašnjim propisima, a na osnovu datih obećanja, svakom ratnom dobrovoljcu trebalo je dodijeliti 5 ha obradive zemlje.

Sporazum o sukcesiji

Raspadom Jugoslavije 1990.g. 54% zemljišta bilo je u državnom vlasništvu, 20% u vlasništvu Muslimana, 20% u vlasništvu Srba, 12% u vlasništvu Hrvata i ostalih.

Površina BiH je utvrđena na 51.197 km2 kopna i 12,2 km2 mora. Od te površine 54% ili 27.652 km2 je državna imovina- svojina (društvena dobra, šume, rijeke, rudna bogatstva, jezera, putevi, nekretnine itd), tada procijenjena preko 100 miljardi KM.

Sporazum o pitanjima sukcesije bivše SFRJ zaključen je 29.6.2001.g., a stupio je na snagu 2.6.2004.g. Potpisale su ga tadašnja Savezna Republika Jugoslavija (Srbija i Crna Gora), R Hrvatska, R Makedonija, R Slovenija i Bosna i Hercegovina. Sporazumom su utvrđeni osnovni principi i obaveze država nasljednica (sukcesora) pri imovinskopravnoj diobi nasljeđa SFRJ.

Prema Sporazumu o sukcesiji i Odluci Ustavnog suda o pretvorbi društvene svojine donesenoj 1994.g. (Sl. list RBiH 33/94) državna imovina obuhvata društvena i javna dobra i prirodna bogatstva. Do pretvorbe 1994.g. državna imovina se zvala društvena svojina.

Sporazumom o sukcesiji za sve države bivše Jugoslavije je određeno da će privatno vlasništvo i stečena prava građana i drugih pravnih osoba zaštititi država nasljednica (pokretnu i nepokretnu imovinu sa stanjem 31.12.1990). Time se pokušala poništiti masovna otimačina i pljačka imovine fizičkih i pravnih lica izvršena tokom rata.

Republika srpska je već 1993. donijela Zakon o prenosu sredstava iz društvene u državnu svojinu (Sl.list Rs 4/93) po kojem sva društvena sredstva na teritoriju Rs postaju državna svojina i sva ta imovina je upisana u katastar- gruntovnicu kao svojina Rs. Po Autentičnom tumačenju Ns Rs od 18.7.2007.g. ta imovina je upisana u zemljišne knjige kao svojina Rs.

Svakom građaninu BiH mora biti jasno da državna imovina /vojna imovina i vlasništvo nad tom imovinom na cijelom teritoriju BiH mora ostati na državi, jer po Zakonu o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije i čl.1. Dejtonskog ugovora država BiH nastavlja kontinuitet Republike BiH. Pravo korištenja i raspolaganja može se prenijeti na niže nivoe - entitete, ali samo zakonom na državnom nivou.

Nažalost, kako se i neki zakoni i odluke sudova, tako i Sporazum o sukcesiji u BiH, ne provode dosljedno i u potpunosti, još uvijek su brojna pitanja vlasništva nad imovinom (uključujući i ovu iz prethodnog stava) ostala neriješena.

Otimačina Bošnjačke imovine u kontinuitetu

Raspad Jugoslavije Srbija i Hrvatska su pokušale iskoristiti za teritorijalno proširenje, koje nisu do kraja ostvarile, pa to istrano nastoje nadomjestiti u mirnodopskim uslovima, naročito angažovano zadnjih 15 godina. Ambicije Srbije bile su znatno veće, jer je imala uz sebe JNA, jednu od najvećih vojnih sila svijeta tog vremena. Potencijali Hrvatske su bili manji, pa su i ambicije sukladno tome morale biti manje. Obzirom da su se izmakle i Makedonija i Crna Gora, glavni plijen i jednog drugog agresora ostala je Bosna i Hercegovina, koju su dogovorom u Karađorđevu Milošević i Tuđman postavili na nišan kao glavnu ostrelnu metu.

Zato je glavni legitimni cilj srpskog agresora sa kojim je počeo napad na Bosnu i Hercegovinu u proljeće 1992.g. bio osvajanje teritorija, pljačka društvene i privatne imovine, pokoravanje i progon stanovništva, likvidacija svih koji se suprostave, okupacija i oduzimanje teritorija. Od većine tih ciljeva se sve do danas nije odustalo.

Razvlašćivanje Bošnjaka u SFRJ

Ukupan zemljišni fond u BiH iznosio je oko 135.000 ha, a sa ostavljenom zemljom kolonista oko 150.000 ha. Raspodjela zemljišta počela je odmah nakon provođenja procesa exproprijacije, a najviše zemlje je dodijeljeno državnom sektoru. Poljoprivrednim dobrima dodijeljeno je 59.808 ha, na šumsko je otpadalo 28.136 ha, agrarnim interesentima (14.382) dodjeljeno je 23.007 ha, unutrašnjim kolonistima (1.620) 5.500 ha, ARZ-a 3.586 ha, a nešto zemlje i drugim korisnicima.

Prema podacima Prof. dr. Izeta Šabića u tekstu “Agrarne reforme, kao osmišljene političke mjere u cilju stoljetne uzurpacije imovine i ekonomskog slabljenja Bošnjaka u BiH” navodi se da je zemljišni fond u BiH bio heterogen, da je iznosio oko 135.000 ha, a sa ostavljenom zemljom kolonista oko 150.000 ha. Time je korijenito promijenjena i etno -nacionalna struktura. Veliki zemljišni posjedi (321) činili su 17.843 ha (16,15%) ukupne zemljišne površine, posjedi iseljenih pripadnika stranih naroda Poljaka i drugih 14.588 ha (1.631 posjed) činili su 13,20%, njemački posjedi 12.733 ha činili su 11,52%, konfiskovana zemlja 9.049 ha (7,32%), posjedi vjerskih ustanova 5.606 ha (4,07%).

Agrarna reforma provedena je od 1945 do 1948. po načelu “da zemlja pripadne onom ko je obrađuje”. U procesu reforme bila je vakufska imovina, koja je uzurpirana na cijelom području BiH. Na udaru su bili krupni zemljišni posjedi, čiji su vlasnici u najvećem broju bili Bošnjaci, te odseljeni narodi- Njemci. Pritisak na životni prostor Bošnjaka je nastavljen i nakon toga provođenjem različitih mjera, kao što su nacionalizacija, exproprijacija, arondacija, oduzimanje viška stambenog prostora, nacionalizacija kojim je oduzeta ili uzurpirana i značajna imovina, najviše od Islamske zajednice.

Sistemska otimačina u entitetu Rs-
Novi katastar Rs po Zakon o premjeru i katastru Rs

Sa otimačinom bošnjačke imovine nastavilo se u Republici srpskoj donošenjem Zakona o premjeru i katastru Rs (2013), kojm se uređuje pravo svojine, daju velike ovlasti Upravi za geodetske i upravno-pravne poslove Rs, uvodi jedinstvena katastarska evidencija nekretnina isključivanjem grunta- gruntovnice i katastra (kojim je osiguravano pravo sigurnosti nekretnina), osigurava novi premier- novi katastar, kojem se daje prednost katastru nad Gruntom, što je presedan u pravnoj praksi. Sve to je urađeno da se ozakoni otimačina i pljačka bošnjačke imovine izvršena ranije i tokom agresije na BiH. Legalizacijom i ozakonjenjem opljačkanog otimači su postali faktički posjednici, a pravedno obeštećenje države i građana ostalo je iluzija.

Narodna skupština Rs je već 29.3.2006. donijela Zakon o premjeru i katastru i počela sa primjenom. Zakon je mijenjan je dopunjavan 2008, 2010, donesen novi 13.10. 2011, dopunjen 2012., 2016, zamjenjen novim 2018.g., kojim se brišu stvarni vlasnici i njihove k.č. u katastarskim i gruntovnim knjigama, a upisuju novi brojevi k.č, i novi vlasnici. Sve to urađeno je da se legalizuje pljačka i otimačina uprkos upozorenju OHR i Vijeća za implementaciju mira da su po nalogu Visokog predstavnika Inzka od 5.1.2011. zabranjene sve promjene vlasništva nad državnom imovinom do konačne odluke Ustavnog suda BiH.

Zakonom o premjeru i katastru Rs iz 2018.g. Rs je formirala novi grunt i katastar, po kome se od Bošnjaka nastavlja masovno otimati njihova gruntovna imovina. Po tom Zakonu, odlukama nekih komisija, otima se bošnjačka zemlja i prevodi u vlasništvo Rs. Sve se to radilo i radi tajno. Posebno se opet atakuje na vakufsku imovinu. Od vlasnika imovine niko nije dobio obavijest da se vrši novi premjer niti je iko od vlasnika pozvan da predoči papire o vlasništvu. Sve je ovo repriza događanja iz Užica, Šapca, Beograda i drugih mjesta Srbije stotinu godina unazad. Tako su dulumi bošnjačke zemlje prevedeni u vlasništvo Šuma Rs, a obradive njive u vlasništvo Rs. Indikativan slučaj otimačine je područje općine Milići, gdje je vlasnicima oduzete imovine ostavljeno da se mogu žaliti Republičkoj upravi za geodetske i imovinske poslove Rs u roku od 15 dana, ali samo po osnovu tačnosti unesenih podataka, a ne zato što im je imovina oteta.

Zakon o porezima na nepokretnosti Rs

Zakon o porezima na nepokretnosti Rs donesen je 2008, dopunjen 2009, a počeo se primjenjivati 2012.g. Donesen je s ciljem da se dovrši započeta otimačina i obezbjedi redovan povećani priliv finansijskih sredstava. Ovim zakonom je formiran poreski katastar sa podacima o vlasnicima imovine i utvrđena poreska obaveza prema tržišnim vrijednostima nekretnina, a određivanje poreske stope je dato u nadležnost lokalnoj zajednici, radi mahinacija, što je omogućilo povećanje poreza i do 300%. Time su stvoreni svi uslovi za dalju nesmetanu uzurpaciju bošnjačke imovine, koja traje već duže od jednog stoljeća, dok se Bošnjaci potpuno ne istrijebe iz entiteta Rs. Pored toga Zakonom o nacionalizaciji, u korist države, od privatnika se oduzima višak stambenog prostora.

NS Rs ponovo usvojila neustavan Zakon o nepokretnoj imovini

Narodna skupština Rs 28. Decembra o.g., drugi dan zasjedanja, ponovo je usvojila, sada u izmijenjenoj verziji, neustavan Zakon o nepokretnoj imovini. Glavna od preko 20 tačaka obimnog dnevnog reda bila je otimačina državne imovine. Da bi što prije došli u priliku da otmu spajali su po nekoliko tačaka dnevnog reda. I nije ovo ništa novo. Agresija na BiH 90-ih započela je radi otimačine zemlje i pljačke bogatstava Bosne i Hercegovine, a tokom agresije je oteto i ukradeno sve što je dopalo šaka.

Apelaciju protiv ovog zakona odmah su najavili Ustavnom sudu BiH članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Denis Bećirović, ali i neki drugi. Podsjećamo da je nakon prvog pokušaja Rs prije par godina da se dograbi nepokretne državne imovine Ustavni sud BiH ustanovio da “Rs nema ustavnu nadležnost za regulisanje pravne materije koja je predmet Zakona o nepokretnoj imovini, koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Rs, jer je to nadležnost države BiH.”

Otimačina i pljačka kao pouka za mlade i generacije koje dolaze

I šta djeca i mladi mogu naučiti od vlasti Rs, koje javno, pred očima čitavog svijeta i međunarodne zajednice, prisvajaju i otimaju ono što im ne pripada, nego kako najbrže i najlakše oteti i ukrasti tuđe. A BiH nije ni moja ni tvoja. Ona je svih nas. Pripada svima nama. I šta mogu tako obučena djeca, nego krasti. Šta mogu kad postanu ljudi, nego otimati.

Za sve treba škola. Za krađu i otimačinu ne treba. Ona se odvija po uhodanom sistemu. Počinje pljačkom, otimačinom, uzurpacijom, nastavlja agrarnom reformom, mjerama exproprijacije, arondacije, oduzimanjem viška poslovnog i stambenog prostora, nacionalizacijom… Oprobani model po kome se sve se to odvijalo za prve i druge Jugoslavije, a u Rs se događa i sada. Od nastanka Rs bespoštedno se sijeku i prodaju šume, zemljišta, otete kuće,...a sada se udara na rijeke, planine, …

A pljačke i otimačine nisu od juče. Pamtimo ih od početka civilizacije i kolonizacije.Veliki i jaki su uvijek otimali od malih. Na toj logici stvoren je i kapitalizam, u kojem zakonito i s puno prava veća riba gura manju.

Čopićev “Jazavac na sudu” bio je najpopularnije školsko štivo, obavezna školska lektira i pozorišni komad koji se gledao širom Jugoslavije. Jazavac Davida Štrpca imao bi danas šta da traži na svakon sudu BiH.

Međunarodni predstavnik sve to gleda i dopušta, umjesto da presječe, jer to mu je primarna obaveza i za to ima ovlaštenje. Povodom donošenja neustavnog Zakona o državnoj imovini oglasio se uobičajenim činovničkim upozorenjem, za koje Dodik kaže da se “može objesiti mačku o rep”.

“Zakon Rs o nepokretnoj imovini iako je donesen nije samo po sebi krivično djelo, ali će biti krivi svi koji po njemu postupe ako pristupe primjeni”…Na to je ukazao Asim Crnalić u intervjuu za Dan uživo 19.4.2022.g. Ali koga u Rs briga za to.

“Imovina je Rs i ostat će naša” izazovno, provokativno i prkosno izjavio je Milorad Dodik u jednom od intervjua za Mrežu FTV-a, a da se pri tom nije oglasio niko od odgovornih. Niko od toliko pravnika i pravnih institucija nije ustao da objasni je li to moguće, je li pravno valjano i hoće li formalno i zakonski 49% bh teritorija pripasti okupatorima, što bi značilo da nema državne imovine, već samo imovina entiteta, da nema države, da je entitet država.

Mada se zna ko je odgovoran za te protustavne i nezakonite radnje, niko do sada nije odgovarao, nije sankcionisan. Odgovorni za otimačinu su Zemljišno knjižni ured i Geodetska uprava Rs. Oni su direktno odgovorni. Krivično trebaju odgovarati i oni koji knjiže gruntovne promjene u katastru odnosno gruntovnici….Naravno, odgovorni su i poslanici u NS Rs, jer stvaraju uvjete za provođenje nezakonitih odluka…

U intervjuu na TV FACE Nenad Stevandić (Ujedinjena srpska) je saopštio da je preko 95% imovine već uknjiženo na entitet Rs. Na to nije bilo odgovora. Da li to znači, vuk ujeo magarca? Najveći broj odgovornih je to prešutio. Jedan od rijetkih koji se oglasio porukom bio je Zlatan Begić - “Kako su uknjižili tako će i rasknjižiti!” Ali, to se do sada nije dogodilo.

Bez obzira što je do sada odlučio o statusu nepokretne imovine, Ustavni sud ima obavezu da ponovo preispita ustavnost Zakona, jer od njega se to traži i očekuje.

Međunarodna zajednica je uspjela progurati Izborni zakon po volji Hrvatske i Dragan Čovića, kako bi kroz izborni tok obezbijedila parlamentarnu strukturu u BiH koja će na račun države ojačati enitete, dati im nepokretnosti koje pripadaju državi i time stvoriti uslove za treći entititet, a time konfederaciju, kao korak ka izdvajanju i pripajanju Srbiji i Hrvatskoj. Postoje pretpostavke da je ovo dio ranijeg obećanja agresorima Srbiji odnosno Hrvatskoj. A država bez imovine nije država. Ako jeste navedite ime barem jedne takve.

U Rs se nastavlja sa kršenjem Bošnjačkih imovinskih prava

Hiljade opljačkanih Bošnjaka tokom agresije na BiH nisu i nikad neće ostvariti svoja prava. Samo manjem broju najupornijih uspjelo je to preko korumpiranih sudova. Morali su se debelo naplaćati, da bi bili makar dijelom obeštećeni i oteta imovina vraćana. Većina drugih sa plićim džepovima nisu se usudili krenuti tim putem, jer su imali prilike vidjeti kako su prošli oni koji su se uputili u višegodišnju parnicu. Naplaćali se sudskih troškova, advokatskih pristojbi, a procesi se odlažu u nedogled.

Najviše je napadnuta imovina bh građana koji su tokom agresije na BiH morali napustiti svoj posjed i domovinu. To se svakodnevno događa onima koju provode ostavinsku raspravu iza predaka koji su slabije pokretni ili više nisu živi. Prema navodima oštećenih, sudski organi Rs ne traže gruntovni već katastarski izvadak, i to po novom katastarskom operatu, što dodatno usložnjava proces i čini ga neizvjesnim.

Jedan sam od hiljada koji je sve to osjetio na svojoj koži. Od moje familije je 1956.g. oduzeto 29.882 oranice “Egmeč” na putu Bosanska Dubica - Bosanska Gradiška, kod Crnačkog mosta, radi regulisanja korita pritoke Moštanica. Umjesto da se po završetku radova zemljište vrati porodici dodijeljeno je PD “Ravan” i porodici Liščinski, koja i danas nezakonito uživa 4.525 m2.

Tokom agresije 3 dunuma naše zemlje u ul. Prvomajska Bosanska Dubica (k.č. 633-1 Hatipovac) uzurpirala je i danas uživa kao svoju babovinu porodica Vujanović (Soka, Dragan). Svi pokušaji da vratimo svoju zemlju nisu uspjeli, jer otimači imaju podršku dubičkih vlasti, koje nam nisu ni odgovorile na zahtjev za intervenciju.

Dana 7.11.2002.g. nakon više godina sporenja vraćena mi je (znatno oštećena) porodična kuća u Bosanskoj Dubici (na k.č. 411/2 KO 147 grad) oduzeta 19.2.1993.g.,koju su 10 godina koristili uzurpatori bez naknade.

Porodična kuća moje supruge u ul. Binječka među prvim u Dubici je minirana i spaljena, bez dinara obeštećenja.

Pet pripadnika u uniformi bivše JNA predvođenih samozvanim kapetanom Draganom 3.3.1993. ušlo je u moju kuću i oteli nam svu ušteđevinu stečenu i sačuvanu kroz 30 godina rada. I bili smo sretni što su nam ostavili glave na ramenu, jer nekim nisu.

A moj slučaj je samo jedan od bezbroj takvih i sličnih u svim gradovima okupiranog dijela BiH, u Rs.

MZ mora pomoći u zaštiti države i njene imovine

Od MZ-e se traži i očekuje da zaštiti državu BiH, njenu imovinu, imovinu građana i pravnih osoba, jer za to ima obavezu i mandat. Od MZ-e se očekuje da pomogne da se vrati oteto i obeštete oštećeni.

Nakon agresije na BiH i po stupanju na snagu Dejtonskog mirovnog sporazuma ne može se o imovini raspravljati parcijalno, što agresori uporno nameću i dobrim dijelom uspijevaju. Predmet pljačke i otimačine bila je privatna imovina, društvena imovina, državna imovina, imovina vjerskih ustanova i imovina preduzeća. Imovina u zemlji i susjedstvu. Sve što se moglo prenijeti preneseno je preko Drine. Zemlju i šumu nisu mogli i neće odnijeti, ali ih hoće ogoliti i na njoj zarađivati.

Privatna imovina nikad neće biti nadoknađenja opljačkanim građanima. Nisu to samo popaljene, minirane kuće i poslovni objekti, ne samo oteto zemljište, novac i dragocjenbosti, već kućni namještaj, kućanski aparati…Ta pokretna imovina nikom nije i neće biti nadoknađena. A koliko košta da se namjesti samo jedan stan sa namještajem, kućanskim aparatima i opremom? Samo jedan, a na hiljade ih je opljačkano.

Prati li MZ-a, PIC, OHR ili bilo ko od odgovornih i pozvanih kako se provode zakoni Rs o imovini, kojima se na očigled sviju nastavlja prisvajanje, otimačina i pljačka imovine, po slijedu od Austrougarske, Kraljevine SHS, peko Jugoslavije, do Rs?...Ne bi se reklo da to iko od odgovornih prati i da je zabrinut zbog toga?

Novoformiranim b-h vlastima, vlastima u formiranju, koje čine HDZ BiH sa Draganom Čovićem i SNSD sa Dodikom, a umjesto SDA participira “Osmorka” u osipanju, ne može se vjerovati niti očekivati pozitivan zaokret, već samo odlaganje prioritetnih rješenja i dalji ustpci neprijateljima države. Spas je samo u rukama građana. Građani moraju progovoriti i ustati. I ne samo građani. Ustati i progovoriti jezikom građana BiH mora i Međunarodna zajednica, koja je najodgovornija za stanje u državi.

Od predstavnika i zastupnika Međunarodne zajednice se traži i očekuje da zaštite državu BiH, njenu imovinu, imovinu građana i pravnih osoba, jer za to imaju obavezu i mandat; da se ponište protuustavni zakoni Rs, zaustavi antidržavno djelovanje i nepoštedna pljačka i pomogne da se vrati oteto i obeštete oštećeni i država.

Samo zemlja koja ima svoje nebo ima i svoju zemlju, a u BiH se i zemlja i nebo gruntovno i katastarski prekrajaju.