Sandžak: Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru
AMELA MURATOVIĆ ODBRANILA DOKTORSKU DISERTACIJU
Autor: Bošnjaci.Net
Objavljeno: 18. Jun 2019. 14:06:58

Amela Muratović odbranila doktorsku disertaciju na temu: "Nastanak i razvoj predškolske ustanove REUDA i njen doprinos vaspitno-obrazovnom sistemu u Sandžaku“


Msc. Amela Muratović, dugogodišnja vaspitačica u predškolskoj ustanovi Mešihata IZ-e u Srbiji, „Reuda”, na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, 25. maja 2019., odbranila je doktorsku disertaciju na temu:

"Nastanak i razvoj predškolske ustanove „REUDA“ i njen doprinos vaspitno-obrazovnom sistemu u Sandžaku“, i time stekla naziv doktor pedagoških nauka.

Disertacija je branjena pred eminentnom komisijom u sastavu: prof. dr. Vesna Srdić, mentor, prof. dr. Elma Elfić-Zukorlić, predsjednik komisije i prof. dr. Vlasta Lipovac, član komisije.

Doktorska disertacija pod nazivom "Nastanak i razvoj predškolske ustanove REUDA i njen doprinos vaspitno-obrazovnom sistemu u Sandžaku“ je empirijsko istraživanje koje je imalo za cilj da istraži, analizira i predstavi nastanak i razvoj predškolske ustanove „Reuda“ i njen uticaj na cjelokupan razvoj vaspitno–obrazovnog sistema u Sandžaku.


Dr. Amela Muratović sa članovima komisije


- Historijsko-kulturološki značaj teme apostrofiran je činjenicom da je predškolsku ustanovu „REUDA“ 1998. godine osnovao Mešihat IZ-e Sandžaka i kao takva punih 20 godina realizira odgojno-obrazovni proces kroz koji je prošlo nekoliko hiljada polaznika. Ono što je posebnost ove predškolske ustanove jeste dio programa koji u sebi sadrži odredjene vjerske sadržaje.

Još prvih godina od osnivanja ova ustanova bila je suočena sa borbom za opstanak, napadnuta od strane određenih faktora, posebno političkih, kakav je bio slučaj sa pokušajem rušenja objekta u haremu Lejlek džamije, a kasnije sa agresijom na Islam-sku zajednicu i napad na objekat u haremu Altun Alem džamije. No, snaga vizije i spremnost da se istraje na putu uspjeha bila je jača od svih onih koji nisu bili svjesni kakvu vrijednost napadaju. Možda i najveća potvrda snage ove institucije je ta što će, u godina koje su uslijedile, mnogi od tih koji su je napadali, svoju djecu i unuke, povjeriti upravo „Reudi“ da ih odgaja i vaspitava.- Društveni značaj proučavanja prepoznat je u aktu verifikacije od strane države kao „nultog“ razreda sa sertifikati-ma koji dobijaju polaznici vrtića gdje im se omogućava da bez ikakvih problema i sa veoma kvalitetnim predznanjem nastave dalje školovanje.

Ono što je posebno važno istaći za potrebe ove doktorske disertacije vršeno je i kvalitetno empirijsko istraživanje koje je imalo za cilj dolaženje do validnih i relevantnih podataka čijom se kvantitativnom i kvalitativnom analizom pojedinih ključnih oblasti i njihovih pokazatelja može uticati na unapredjivan je kvaliteta rada ustanove u cilju obezbjeđenja vlastitog sistema kvaliteta.


Sa prijateljicamaOsnovna hipoteza istraživanja glasi: Rad i organizacija predškolske ustanove “REUDA” ispunjava osnovne zahtjeve u pogledu pedagoške zasnovanosti, standardizacije vaspitno–obrazovnog procesa i pokazatelja kvaliteta i kao takva vrši pozitivan uticaj na cjelokupan razvoj vaspitno-obrazovnog sistema u Sandžaku.

Komisija je ocjenila ovu doktorku disertaciju veoma uspješnom i konstatirala da su se stekli svi uslovi da msc. Amela Muratović bude promovirana u novog doktora pedagogije, a da je time i Internacionalni univerzitet, Islamska zajednica u Srbiji, ali i ukupna naučna javnost u Sandžaku i šire dobila veoma kvalitetnog poznavaoca ove veoma važne naučne discipline.Dr. Amela Muratović je vaspitacica u PU “Reuda”, asistent na pedagoškim predmetima na IUNP-u, i majka četvoro djece.

Redakcija Bošnjaci.Net upućuje srdačne čestitke Ameli na postignutim rezultatima u obrazovanju, odbranjenoj doktorskoj disertaciji i sticanju visokog akademskog zvanja.


Nakon odbrane doktorske disertacije Amela sa suprugom Admirom i djecom