OVO JE DISKRIMINACIJA
Autor: Albinot Maloku
Objavljeno: 19. May 2012. 15:05:49
Albinot MALOKU, www.albinotmaloku.com: Odluka koja je donijeta 9.maja, na kojoj je navodno Fatmir Alispahić nepodoban za stjecanje doktorata samo zbog toga što se bori za najveća ljudska prava, a to su sloboda mišljenja i izražavanja je neprimjeran slučaj jednog univerziteta kao što je Sarajevski Univerzitet. U svim demokratskim zemljama, univerzitet je izvorište – kritičke svijest i različitosti. U diktatorskim državama diferenciraju se i diskriminiraju se ljudi koji misle drugačije. Tendencije nekolicine ljudi koji pokušavaju uništavati cjelovitu sliku koja je važna i za smisao obrazovanja, znanosti i znanja uopće, kao i za individualno stjecanja znanja neće uspjeti.
Da, diskriminacija je nekom ne dati pravo na obrazovanje zbog različosti u mišljenu i izražavanju. Svako ima pravo po pravno-međunarodnim i domaćim dokumentima na slobodu mišljenja i izražavanja. Odluka Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta u Sarajevu da se mr. Fatmiru Alispahiću zabrani odbrana doktorata je očigledno kršenje najosnovnih ljudskih prava, a to je na obrazovanje. Kao što znamo obrazovanje predstavlja jedno od ključnih faktora za ostvarivanje drugih prava. U ovom smislu svaki pojedinac ima pravo obrazovanja u svim nivoima školsko-univerzitetskog sistema.

Razlozi dati od strane prodekana Filozofskog fakulteta u Sarajevu da je Fatmir Alispahić "rasista i pobornik ksenofobije, govora mržnje i nacionalizma te da kao takav ne može steći doktorat iz humanističkih nauka", je najiritirajući razlog kojeg sam imao priliku čuti ili čitati u bilo kojoj knjizi, novini ili slično.

U članku 26. Opće deklaracije o ljudskim pravima navodi se kako "svaki pojedinac ima pravo na obrazovanje". U definicijama ljudskog prava na visoko obrazovanje (VO) u navedenim dokumentima naglašava se da ono mora biti jednako dostupno svima "na temelju sposobnosti". Kao što se primjećuje mr. Fatmir Alispahić ispunjava sve zagarantovane uslove da bi imao pravo da odbrani svoj doktorat.


Nacionalistički vikari na Filozofskom fakultetu: Komšić i Lovrenović

U diktatorskim državama diferenciraju se i diskriminiraju ljudi koji misle drugačije. Tendencija nekolicine ljudi koji pokušavaju uništavati cjelovitu sliku koja je važna i za smisao obrazovanja, znanosti i znanja uopće, kao i za individualno stjecanja znanja neće uspjeti.
Diferencirati bilo koga od zagarantovane mogućnosti razlogom da je nepodoban, prevaziđe svaku mjeru poštovanja ljudskih prava bilo gdje i bilo kada. Bosna i Hercegovina je sama potpisala sve ključne međunarodne dokumente o pravu na visoko obrazovanje, svoje zakone, strategije i programe za promicanje prava na visoko obrazovanje i dužna je da ih sprovede.

Odluka koja je donijeta 9.maja, na kojoj je navodno Fatmir Alispahić nepodoban za stjecanje doktorata samo zbog toga što se bori za najveća ljudska prava, a to su sloboda mišljenja i izražavanja je neprimjeran slučaj jednog univerziteta kao što je Sarajevski Univerzitet. U svim demokratskim zemljama, univerzitet je izvorište – kritičke svijest i različitosti. U diktatorskim državama diferenciraju se i diskriminiraju ljudi koji misle drugačije. Tendencija nekolicine ljudi koji pokušavaju uništavati cjelovitu sliku koja je važna i za smisao obrazovanja, znanosti i znanja uopće, kao i za individualno stjecanja znanja neće uspjeti.

Neovisno od različitih pokušaja da se zaustavi istina vijerujem u prosvjetiteljstvo koji je izlazak čovjeka iz samoskrivljene nezrelosti. To samoskrivljenje nezrelosti je diferencirati nekoga kao nepodobnog samo zbog toga što ne odgovara nekima.

Alispahić nikada, ni od kojeg suda nije proglašen rasistom, niti fašistom. To što on s pravom želi da se bavi temama i stvarima koje su njemu interesantne, to je Alispahićev lični doprinos pravdi poslijeratnoj BiH. Genocid nad Bošnjacima, što neki ne žele da bude tema to nije razlog za diskriminaciju u obrazovanju bilo koga. Bez rezervno vjerujem da je znanje put oslobođenja čovjeka. Sloboda implicira jednakost i pravednost, ne samo od okupacije.