DOVE POSLANIKA
Objavljeno: 26. Nov 2007. 00:11:00
Allahu, uljepšaj nam posljedice svih naših postupaka, saèuvaj nas dunjaluèkih poniženja i ahiretske kazne.

ALLAHUMME AHSIN \'AKIBETENA FI-L-UMURI KULLIHA, VE ADŽIRNA MIN HIZJIDUN-JA VE \'AZABI-L-AHIREH.

Hadis bilježi Ibn Hibban od h. Bisr b. Ertata da je rekao: Èuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: -Allahu moj... Ibn Hibban kaže da je hadis vjerodostojan. Ovaj hadis bilježi i Ahmed, Hakim i kaže da je vjerodostojan, i Taberani u Kebiru, od istog prenosioca. U Medžme\'u kaže: -Ahmedov lanac prenosilaca i jedan od Taberanijnjevih lanaca je pouzdan.

Kod Taberanija, hadis glasi: ÈIja dova bude: - Allahu moj..., umrijet æe prije nego ga zadesi bilo koja nevolja.
Zbog ovoga, autor ovaj hadis spominje i pripisuje ga Taberaniju, u drugom poglavlju. Tamo smo naveli hadise koji govore o lijepom završetku.

Ovo je dova gdje je došla do izražaja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rjeèitost, jer ako Allah omoguæi da svaki ljudski posao i svaka stvar lijepo završi, onda je èovjek uspio u svakom poslu. Njegova djela su primljena i Allah je njima zadovoljan, a zaobiæi æe ga sve ono èime nije zadovoljan. Allah æe ga potpomoæi u svemu kako bi stvari mogle imati lijep kraj.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, traži i zaštitu od dunjaluèkih poniženja i sramotnih stvari, i ahiretske kazne. Ovo obuhvata sva poniženja i sve vrste kazne. Onaj koji bude saèuvan i poštedjen poniženja i ahiretske kazne, taj je uspio i na dunjaluku i na ahiretu.