Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
ICTY analiza
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Hadisi

Ramazanske teme
KAKO JE RESULULLAH, S.A.V.S., GOVORIO O RAMAZANU
Objavljeno: 02. October 2006. 00:10:00
U islamskoj tradiciji, mjesec ramazan ima posebno mjesto. To je odabrani, mubarek mjesec. U njemu je Allah Uzvišeni podario ljudima najveæu blagodat i milost: \"U mjesecu ramazanu objavljen je Kur’an, koji je uputa ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja dobra i zla.\" (Kur\'an, El-Bekare, 185.) Upravo zbog tog velikog dogaðaja, radi objave posljednje Allahove, dž.š, knjige koja oznaèava poèetak nove epohe u povijesti ljudskoga roda, mjesec ramazan ima ogroman znaèaj i važnost. Neizmjerne su blagodati ramazanske. U njemu se posti, klanja teravih-namaz, uèi Kur\'an, ustaje na sehur – ukratko u tom mjesecu potrebno je da svaki vjernik i vjernica pojaèaju svoj ibadet nastojeæi zaslužiti Allahovu milost, Njegov blagoslov, pomilovanje i oprost. U ovom prilogu odabrali smo nekoliko hadisa u kojima Allahov miljenik i odabranik, Muhammed, s.a.v.s., govori o ramazanu i njegovim vrijednostima.


Odabrao i preveo: Dr. Safvet HALILOVIÆ


Selman el-Farisi, r.a., prenosi: \"Zadnjeg dana mjeseca šabana Resulullah, s.a.v.s., obratio nam se i rekao: \"O ljudi, dolazi vam velik, blagoslovljen mjesec. U njemu se nalazi noæ vrjednija od hiljadu mjeseci. To je mjesec èije dane je Allah uèinio obaveznim da se u njima posti, a klanjanje teravih-namaza u njegovim noæima je preporuèeno. Onaj ko se u tom mjesecu približi Allahu èinjenjem dobrog djela, makar bilo i neznatno, bit æe nagraðen kao da je uèinio farz u neko drugo vrijeme! A ko uèini farz, bit æe nagraðen kao da je uèinio sedamdeset farzova kad nije ramazan!
To je mjesec strpljivosti, a nagrada za istinsku strpljivost je Džennet. Takoðer, to je mjesec prisnosti sa svojim bližnjim. U tom mjesecu poveæava se vjernikova nafaka (opskrba). Ko pripremi postaèu iftar, nagrada æe mu biti oprost grijeha i spas od džehennemske vatre. I još æe dobiti nagradu sliènu postaèevoj a da njemu ništa ne bude umanjeno.\"

Prvi hadis
Ibn \'Abbas, r.a., kaže da je èuo Allahovog poslanika, s.a.v.s., kako govori:
\"Svake godine Džennet se (na)miriše i uredi za doèek ramazana. Kada nastupi prva ramazanska noæ, ispod Arša (Allahovog prijestolja) zapuše vjetar koji se zove Musira. Od njegovog puhanja zašušti lišæe džennetskog drveæa a kvake na džennetskim vratima zazveèe ispuštajuæi zvuk kakav se nikada ranije nije èuo. Potom se pojavljuju džennetske hurije iduæi naprijed sve dok ne stignu u središte džennetskih loža, i tada kažu: \'Ima li ikoga da moli Allaha da mu podari nas da mu budemo supruge!?\' Potom te djevice uzvikuju: \'O Ridvane (èuvaru Dženneta), koja je ovo noæ?\' On odgovara: \'Ovo je prva noæ ramazana, tada se vrata Dženneta otvaraju za postaèe iz ummeta Muhammedovog, s.a.v.s.\'\"
Resulullah, s.a.v.s., je potom rekao: \"Allah, dž.š., je rekao: \'O Ridvane, otvori vrata Dženneta! O Malik (èuvaru Džehennema), zatvori vrata Džehennema za postaèe iz ummeta Ahmedovog! O Džibrile, spusti se na Zemlju i okuj buntovne šejtane! Stavi ih u lance i baci ih u okeane da ne mogu sijati smutnju i kvariti post sljedbenicima ummeta Mog miljenika Muhammeda, s.a.v.s.\' Allah, dž.š., nareðuje pozivaèu s nebesa da poziva tri puta svake ramazanske noæi: \'Ima li iko da nešto traži od Mene pa da mu ispunim želju? Ima li iko da Mi se kaje za uèinjenjene grijehe pa da mu oprostim? Ko je taj ko æe dati zajam Onome èiji imetak ne propada i Koji valjano ispunjava dato obeæanje, ne èineæi nikome nepravdu?\'\"
Resulullah, s.a.v.s., nadalje je rekao: \"Svakog dana u vrijeme iftara Allah, dž.š., oslobaða hiljadu hiljada duša od Vatre, a svaka od njih je veæ bila zaslužila ulazak u Džehennem. U posljednjoj ramazanskoj noæi Allah, dž.š., oslobaða onoliko koliko je osloboðeno tokom cijelog mjeseca. U noæi Lejletu-l-kadr Allah, dž.š., nareðuje Džibrilu da se spusti na zemlju sa skupinom meleka. Oni se spuštaju noseæi zelenu zastavu koju potom pobadaju na vrhu Kabe. Džibril, a.s., tada ima stotinu krila, od kojih se dva šire samo te noæi. On ih raširi toliko da se protegnu od istoka do zapada. Potom Džibril, a.s., u toj noæi šalje meleke u svim pravcima da poselame onoga koga naðu da stojeæi ili sjedeæi velièa Allaha, klanja namaz i èini zikir. Oni se s njima rukuju i kažu \'Amin!\' na sve njihove dove sve dok ne nastupi zora. Kada nastupi zora Džibril, a.s., uzvikne: \'Razlaz!\' Meleki potom pitaju: \'O Džibrile, šta je Allah uèinio sa potrebama sljedbenika ummeta Ahmedovog, s.a.v.s.?\' Džibril, a.s., odgovara: \'Allah ih je u ovoj noæi pogledao i svima je oprostio, osim èetverici!\'\"
Mi (ashabi) smo upitali: \"Ko su ta èetverica, Allahov poslanièe?\" Resulullah, s.a.v.s., odgovorio je: \"To su: notorni pijanica, onaj ko je neposlušan svojim roditeljima, onaj ko kida rodbinske veze i ko je \'mušahin\'.\" Mi smo upitali: \"Allahov poslanièe, ko je \'mušahin\'?\" Resulullah, s.a.v.s., rekao je: \"To je onaj ko je u stalnom neprijateljstvu (sa braæom muslimanima).\"
\"A kada nastupi bajramska noæ koja se naziva Lejletu-l-dža\'izeh (Noæ dodjeljivanja nagrada), Allah, dž.š., na kraju te noæi, na Bajram ujutro, šalje meleke u sve dijelove zemlje. Oni zauzmu položaje na prilazima i uzvikuju glasom koji mogu èuti sva stvorenja osim ljudi i džina: \'O ummete Muhammedov, izaði(te) ka plemenitom Gospodaru, Koji mnogo daje i Koji oprašta velike grijehe!\' I kada se oni pojave na mjestima gdje se klanja bajram-namaz, Allah, dž.š., kaže melekima: \'Šta treba da dobije uposlenik kada uradi svoj posao?\' Meleki odgovaraju: \'Bože i Gospodaru naš, on treba da u potpunosti dobije svoju plaæu.\' Allah, dž.š., potom kaže: \'O Moji meleki, pozivam vas da svjedoèite da sam Ja, zbog toga što su postili mjesec ramazan i što su noæu stajali preda Mnom u namazima, dao im kao nagradu Svoje zadovoljstvo i oprost! O robovi Moji, sada tražite od Mene! Tako mi Moje Moæi i Moje Uzvišenosti, dat æu vam sve što budete tražili od Mene danas na ovome skupu a bude se ticalo vašeg buduæeg svijeta (ahireta). Dat æu vam i ono što budete od Mene tražili od dunjaluèkih potreba. Tako mi Moje Moæi, Ja æu pokrivati vaše (po)greške sve dok vi budete pazili na Moje odredbe! Tako mi Moje Èasti i Moje Uzvišenosti, Ja vas neæu poniziti niti osramotiti meðu griješnicima i nevjernicima! Sada se raziðite, vama je oprošteno! Ja sam s vama zadovoljan!\"
\"Vidjevši tu veliku nagradu koju Allah, dž.š., daje ummetu Muhammedovom, s.a.v.s., na dan Ramazanskog bajrama, meleki se puno (ob)raduju.\" (1)


Drugi hadis
Selman el-Farisi, r.a., prenosi: \"Zadnjeg dana mjeseca šabana Resulullah, s.a.v.s., obratio nam se i rekao: \"O ljudi, dolazi vam velik, blagoslovljen mjesec. U njemu se nalazi noæ vrjednija od hiljadu mjeseci. To je mjesec èije dane je Allah uèinio obaveznim da se u njima posti, a klanjanje teravih-namaza u njegovim noæima je preporuèeno. Onaj ko se u tom mjesecu približi Allahu èinjenjem dobrog djela, makar bilo i neznatno, bit æe nagraðen kao da je uèinio farz u neko drugo vrijeme! A ko uèini farz, bit æe nagraðen kao da je uèinio sedamdeset farzova kad nije ramazan!
To je mjesec strpljivosti, a nagrada za istinsku strpljivost je Džennet. Takoðer, to je mjesec prisnosti sa svojim bližnjim. U tom mjesecu poveæava se vjernikova nafaka (opskrba). Ko pripremi postaèu iftar, nagrada æe mu biti oprost grijeha i spas od džehennemske vatre. I još æe dobiti nagradu sliènu postaèevoj a da njemu ništa ne bude umanjeno.\"

Neki su rekli: \"Allahov poslanièe, nije svako od nas u stanju da osigura iftar postaèu!?\" Resulullah, s.a.v.s., odgovorio je:
\"Allah daje tu nagradu onome ko da postaèu da se iftari pa makar to bila hurma, ili gutljaj vode ili mlijeka. To je mjesec èija je prva treæina Allahova milost. Njegova druga treæina donosi Allahov oprost a njegov završetak je spas od džehennemske vatre. Onome ko umanji teret svome slugi (robu) u ovom mjesecu, Allah æe oprostiti i osloboditi ga boravka u Džehennemu. U ovom mjesecu puno èinite èetiri stvari: sa dvije æete postiæi zadovoljstvo vašeg Gospodara, a i druge dvije su vam takoðer neophodne. Što se tièe onoga èime æete postiæi zadovoljstvo vašeg Gospodara – to je svjedoèenje da nema Boga osim Allaha (izgovaranje La ilahe illlellah) i upuæivanje Allahu dove za oprost (èinjenje istigfara). Ono što je neophodno je da molite Allaha da vas uvede u Džennet i da kod Njega tražite utoèište od Džehennema. Onoga ko napoji postaèa kada iftari, Allah æe (na Sudnjem danu) napojiti sa moga Havda (Vrela) tako da neæe osjetiti žeð sve dok ne uðe u Džennet.

(Prenose Ibn Huzejme u Sahihu, El-Bejheki, Ebu-š-Šejh i Ibn Hibban)

Treæi hadis
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: \"Mom ummetu je dato petero u ramazanu što nije dato nikome prije njih: 1. Zadah iz usta postaèa je ugodniji Allahu od mirisa mošusa (miska); 2. Za njih traži oprost i riba u moru sve dok ne prekinu svoj post; 3. Allah svaki dan uljepšava Džennet a potom kaže: \'Moji èestiti robovi samo što nisu zbacili sa sebe (dunjaljuèki) teret i došli u tebe\'; 4. U ovom mjesecu zli šejtani bivaju stavljeni u okove tako da ne mogu èiniti zla koja obièno èine mimo ramazana; 5. Posljednje noæi ramazana njima (postaèima) biva oprošteno.\"
Nakon toga ashabi, r.a., upitali su: \"O Allahov Poslanièe, je li ta posljednja noæ - Lejletu-l-kadr?\" Resulullah, s.a.v.s., odgovorio je: \"Ne! Radi se o tome da onaj ko je ulagao trud, svoju nagradu dobiva onda kada završi posao.\"
(Prenose Ahmed, El-Bezzar i El-Bejheki)

Èetvrti hadis
Ka\'b b. \'Udžre, r.a., prenosi: \"Resulullah, s.a.v.s., je rekao: \"Primaknite se mimberu!\", i mi smo se primakli. Kada se popeo na prvu stepenicu mimbera rekao je: \"Amin!\" Kada se popeo na drugu stepenicu kazao je: \"Amin!\" I na treæoj stepenici je rekao: \"Amin!\" Kada je sišao sa mimbera rekli smo: \"Allahov Poslanièe, danas smo od tebe èuli nešto što nikada prije nismo èuli!?\" On je rekao: \"Kada sam se popeo na prvu stepenicu mimbera Džibril, a.s., pojavio se preda mnom i rekao: \'Proklet neka je onaj ko doèeka mjesec ramazan i dozvoli da mu on proðe a da ne zaradi oprost!\' Ja sam tada rekao: \'Amin!\' Kada sam se popeo na drugu stepenicu, rekao je: \'Proklet neka je onaj pred kojim se spomene tvoje ime a on ne donese salavat na tebe!\' Ja sam kazao: \'Amin!\' Kada sam se popeo na treæu stepenicu, rekao je: \'Proklet neka je onaj ko doživi da njegovi roditelji ili jedan od njih ostare, pa ga njegovo služenje i briga o njima ne uvede u Džennet.\' Ja sam rekao: \'Amin!\'\"
(Prenosi El-Hakim u El-Mustedreku s naznakom da je lanac prenosilaca vjerodostojan. Hadis, takoðer, prenose Ibn Hibban, Et-Taberani, El-Bejheki u Šu\'abu-l-iman, El-Buhari u Birru-l-validejni i Et-Tirmizi u Sunenu)

Peti hadis
\'Ubade b. Samit, r.a., prenosi da je Allahov poslanik, s.a.v.s., rekao jednog dana kada je ramazan veæ bio nastupio: \"Došao vam je ramazan, mjesec blagoslova. U tom mjesecu Allah se usmjerava prema vama i spušta Svoju posebnu milost, oprašta grijehe i prima dove. U ramazanu Allah gleda vaše nadmetanje u èinjenju dobra i hvali se vama pred Svojim melekima. Stoga, pokažite Allahu ispravnost s vaše strane! Uistinu, jadan i nesretan je onaj ko bude lišen Allahove milosti u ovom mjesecu.\" (Prenosi Et-Taberani)

Šesti hadis
Ebu Se\'id el-Hudri, r.a., prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: \"Svakog ramazanskog dana i noæi Allah Uzvišeni oslobaða ljude (od Džehennema). A u svakom ramazanskom danu i svakoj ramazanskoj noæi Allah, dž.š., svakom muslimanu uslišava dovu.\" (Prenosi El-Bezzar)

Sedmi hadis
Ibn Omer, r.a., prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: \"Uistinu, Allah, dž.š., i Njegovi meleki donose salavat na one koji sehure (ustaju na sehur).\" (Prenose Et-Taberani i Ibn Hibban)

Osmi hadis
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: \"Mnogo je onih koji poste a od svog posta nemaju ništa osim gladovanja. Mnogo je onih koji klanjaju noæni namaz (teraviju) a od svog namaza nemaju ništa osim toga što su ostali budni.\" (Prenose Ibn Madže, En-Nisa\'i, Ibn Huzejme i El-Hakim)

Deveti hadis
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: \"Ko bez opravdanog razloga ili bolesti ne bude postio jedan dan u ramazanu, taj dan neæe moæi nièim nadoknaditi – èak kada bi postio cijeli svoj život.\" (Prenose Ahmed, Et-Tirmizi, Ebu Davud i Ibn Madže)

Deseti hadis
Enes, r.a., prenosi: \"Jednom, kada je poèeo ramazan, Allahov poslanik, s.a.v.s., je rekao: \"Došao vam je mjesec u kojem se nalazi noæ bolja od hiljadu mjeseci. Ko bude lišen njenih blagodati, lišen je sveg dobra! A njenog dobra biva lišen samo onaj ko je nesretnik!\" (Prenosi Ibn Madže)

Jedanaesti hadis
Enes, r.a., prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: \"U noæi Lejletu-l-Kadr Džibril, a.s., spušta se na zemlju sa skupinom meleka, blagosiljajuæi svakog roba koji spominje Allaha stojeæi ili sjedeæi. Potom se, na dan bajrama, Allah hvali takvim robovima pred Svojim melekima: \'O meleki Moji, šta treba da dobije uposlenik kada uradi svoj posao?\' Oni odgovaraju: \'Gospodaru naš, on treba da dobije svoju plaæu.\' Na to Allah odgovara: \"O Moji meleki, Moji robovi, i muškarci i žene, obavili su ono što sam im Ja propisao. Zatim su skrušeno podigli svoje glasove èineæi Mi dovu; tako mi Moje Moæi i Velièine, i tako mi Moje Plemenitosti i Mog Uzvišenog položaja – Ja æu im se, uistinu, odazvati.\' Nakon toga Allah kaže: \'Vratite se, Ja sam oprostio vaše grijehe i zamijenio sam vaša loša djela dobrim.\' Resulullah, s.a.v.s., rekao je: \'Oni se potom vraæaju s oproštenim grijesima.\'\" (Prenosi El-Bejheki u djelu Šu\'abu-l-iman)

Dvanaesti hadis
Aiša, r.a., prenosi: \"Allahov Poslanièe, šta mi ti preporuèuješ da uèim ako se zadesim u noæi Lejletu-l-kadr?\" Resulullah, s.a.v.s., odgovorio je: \"Reci: \"Allahumme, inneke \'afuvvun tuhibbu-l-\'afve fa\'fu \'anni!\"; \"O Allahu, Ti si Onaj Koji mnogo prašta, Ti voliš opraštati, stoga mi daruj oprost!\" (Prenose Ahmed, Ibn Madže i Et-Tirmizi)

Trinaesti hadis
Ibn \'Abbas, r.a., prenosi da jednom prilikom bio u \'itikafu u Poslanikovoj, s.a.v.s., džamiji. Neki èovjek mu je prišao, poselamio se s njim i sjeo. Ibn \'Abbas, r.a., rekao mu je: \"Vidim da izgledaš tužan i zabrinut.\" Èovjek je odgovorio: \"Da, amidžiæu Allahovog poslanika, s.a.v.s., ja sam mnogo zabrinut jer imam obavezu (dug) prema nekome. Kao {to je zabranjeno skrnaviti ovaj kabur (misli na Poslanika, s.a.v.s.), tako i ja nisam u stanju da to ispunim (da vratim tvoj dug)!\" Ibn \'Abbas, r.a., je upitao: \"Hoæeš li da se ja zauzmem kod te osobe za tebe?\" Èovjek je odgovorio: \"Da, ako to želiš.\" Ibn Abbas, r.a., nazuo je obuæu i krenuo da izaðe iz džamije. Èovjek, vidjevši to, reèe: \"Jesi li zaboravio da si u i\'tikafu?\" Sa suzama koje su mu (na)punile oèi Ibn \'Abbas, r.a., odgovorio je: \"Ne, veæ sam se sjetio Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao: \'Ko olakša svome bratu muslimanu njegovu teškoæu i na tom putu uloži trud, to mu je bolje nego da provede u i\'tikafu deset godina! Ko provede u i\'tikafu jedan dan, tražeæi time Allahovo zadovoljstvo, Allah, dž.š., postavi izmeðu njega i Vatre tri rova; oni su širi od nebesa i Zemlje.\'\"
(Prenose Et-Taberani, El-Bejheki i El-Hakim uz naznaku da je lanac prenosilaca sahih)


Legenda:
1) Hadis prenose: El-Munziri u djelu Et-Tergib, Ibn Hibban u djelu Es-Sevab i El-Bejheki u Sunenu. Poznati hadiski uèenjak Muhammed Zekerijja el-Kandehlevi, autor èuvenog komentara Malikovog Muvetta\'a (Evdžezu-l-mesalik, šerh Muvetta\'i-l-imam Malik), kaže: \"Rekao je imam Es-Sujuti u èuvenom hadiskom djelu Et-Tedrib: \'Imam El-Bejheki se pridržavao pravila da u svojim djelima ne zabilježi hadis za koji smatra da je apokrifan (mevdu\')\'. Uèenjak \'Ali el-Kari\' u djelu El-Mirkah spomenuo je nekoliko puteva (seneda) kojima je (gore spomenuti) hadis prenesen, a potom je rekao: \'Postojanje više puteva kojima se ovaj hadis prenosi ukazuje na to da on ima svoju osnovu - asl (tj. taj hadis je Poslanik, s.a.v.s., doista i kazao.\'\" (Vidi: Muhammed Zekerijja Kandhalwi: Virtues of Ramadhan, Islamic Book Service, New Delhi, India, str. 76)Ostali prilozi:
» MUDROST DANA ZA MOG PRIJATELJA
| 04. July 2019 13:01
» OGOVARANJE - GIBET
| 19. September 2014 12:34
» NEKI OD ASPEKATA ŽIVOTA MUHAMMEDA, A.S. KAO POSLANIKA
Islamskazajednica.ba | 23. January 2013 02:41
» SAPUTNIK
| 19. August 2010 20:02
» POSLANIK A.S. O RAMAZANU
B.net | 21. August 2009 11:44
» MALE SKROMNE MISLI NA VELIKU USPOMENU
Mehmed Meša Delić | 29. June 2009 10:51
» UPUTA ZA ŽIVOT
B.net | 12. February 2009 14:06
» RAMAZANSKE DOVE
| 28. August 2008 12:32
» O KABURSKOM ISPITIVANJU
| 17. August 2008 05:08
» POSEBNOSTI MUHAMMEDA S.A.V.S.
| 20. March 2008 10:54
» REKLI SU O POSLANIKU S.A.W.S.
| 13. March 2008 09:28
» 'ILM –ZNANJE
| 06. December 2007 00:00
» VRIJEDNOSTI QUR`ANA
| 06. December 2007 00:00
» VRIJEDNOSTI DHIKRA
| 06. December 2007 00:00
» DU’AA (Dova)
| 06. December 2007 00:00
» DOVE POSLANIKA
| 26. November 2007 00:00
» MOLIM TE, JEDNU KAP VODE!
| 08. April 2007 00:00
» UPUTA ZA ŽIVOT
| 08. April 2007 00:00
» O TI DUŠO SMIRENA
| 07. March 2007 00:00